Retningslinjer for kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling (nynorsk)

(Gjeld frå 1. januar 2015)

Desse retningslinjene gjeld bruken av midlar over kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling. Retningslinjene gir rammer for støtte til hovudføremåla under kap. 552, post 72 og regulerer bruk av midlar som er forvalta av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Innovasjon Noreg, Selskapet for industrivekst (Siva), Noregs forskingsråd (Forskingsrådet) og Mentor AS.

RETNINGSLINJER FOR KAP. 552, POST 72 NASJONALE TILTAK FOR REGIONAL UTVIKLING