Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (bokmål)

Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene regulerer forvaltningen og bruken av Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) kapittel 551:

  1. Post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling
  2. Post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift