Retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker

Q-1014, med endringer gitt i Q-1032 og Q-1033

Barne- og

familiedepartementet,

Oslo, desember 2000

Retningslinjer for godtgjøring og for dekning av reiseutgifter ved arbeid i fylkesnemnda for sosiale saker

Retningslinjene gjelder fra 1. januar 2001

Med endringer gitt i Q-1032 og Q-1033

1. Hvem retningslinjene gjelder for

Retningslinjene gjelder fastsettelse av godtgjøring og dekning av reiseutgifter for:

1.1 Sakkyndige medlemmer

  • etter lov om barneverntjenester § 7-1 b
  • etter lov om sosiale tjenester § 9-2 b og § 6A-8
  • etter lov om smittevern § 7-6

1.2 Alminnelige medlemmer

  • etter lov om barneverntjenester § 7-1 b
  • etter lov om sosiale tjenester § 9-2 c
  • etter lov om smittevern § 7-6

1.3 Barnets talsperson

  • etter lov om barneverntjenester § 7-4

Merknad til pkt. 1:

Retningslinjene gjelder ikke for andre sakkyndige enn de som er medlemmer av fylkesnemnda. De gjelder heller ikke for vitner og tolker.

2. Hvem som fastsetter godtgjøringen

Barne- og familiedepartementet fastsetter satsene for godtgjøring.

Fylkesnemndsleder fastsetter godtgjøringen i den enkelte fylkesnemndssak.

3. Sakkyndige medlemmer

3.1 Godtgjøringssats

Sakkyndige medlemmer av fylkesnemnda for sosiale saker godtgjøres etter gjeldende satser.

Sakkyndige som driver selvstendig næringsvirksomhet godtgjøres med høy sats.

Sakkyndige som er arbeidstakere godtgjøres med lav sats.

Sakkyndige som er arbeidstakere og i tillegg driver selvstendig næringsvirksomhet godtgjøres med høy sats når vedkommende kan dokumentere at han/hun er arbeidstaker i en 50% stilling eller mindre.

Regionsleder kan innvilge høy sats til psykiater/lege og psykolog, som etter retningslinjene skulle vært godtgjort med lav sats, der det er mangel på denne kompetansen i nemndas sakkyndige utvalg.

Kan det dokumenteres trekk i lønn kan det i stedet for godtgjøring kreves dekning av tapt arbeidsinntekt, men likevel begrenset oppad til høyeste sats.

Merknad til pkt. 3.1:

Hvis den sakkyndige krever godtgjøring etter høy sats, må vedkommende kunne legge frem nødvendig dokumentasjon på at han/hun er selvstendig næringsdrivende.

Bestemmelsens femte ledd er å betrakte som en snever unntaksregel og skal bare benyttes i tilfeller der det er vanskelig å rekruttere/beholde tilstrekkelig av nevnte sakkyndighet.

3.2 Fastsettelse av godtgjøringen

Det gis godtgjøring for hver påbegynt halvtime. Når møter varer kortere enn en time settes godtgjøringen lik timesatsen.

Det gis godtgjøring for saksforberedelse på nemndas kontor. Godtgjøringen for dette arbeidet begrenses til en time.

Det gis godtgjøring for deltakelse i forhandlingsmøtet og den etterfølgende rådslagningen.

Det gis godtgjøring for gjennomgang og underskrift av vedtaket. Godtgjøringen for dette arbeidet begrenses i utgangspunktet til en time.

Saker som blir avgjort ved forenklet behandling godtgjøres tilsvarende øvrige saker, men det åpnes for godtgjøring for lengre saksforberedelse på nemndas kontor.

Merknad til pkt. 3.2:

Hvis møtet går over flere dager, gis det godtgjøring for hver påbegynte halvtime hver dag.

3.3 Avlyste og forkortede møter

Det gis kompensasjon for fire timer ved avlysning eller utsettelse av fylkesnemndsmøte med kortere frist enn to virkedager.

For sakkyndige medlemmer med lav sats gis det kun kompensasjon dersom det kan dokumenteres utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste.

Det gis ikke kompensasjon for forkortede møter.

3.4 Reisefravær

I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom klokken 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke. Sakkyndig som er arbeidstaker gis imidlertid ikke godtgjøring for annet fravær (mellom klokken 08.00 – 16.00 ) med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeid.

Godtgjøringen fastsettes etter den sats som ellers gjelder. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter.

Fraværsgodtgjøring gis ikke for reise frem og tilbake til fylkesnemnda dersom det er billigere for staten om medlemmet tar opphold på stedet.

Merknad til pkt. 3.4:

Med reisetid menes faktisk reisetid, inkludert eventuell nødvendig ventetid.

Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøringen gis for hver påbegynt halvtime.

4. Alminnelige medlemmer

4.1 Godtgjøringssats

Alminnelige medlemmer av fylkesnemnda for sosiale saker godtgjøres etter gjeldende sats.

4.2Fastsettelse av godtgjøring

Det gis godtgjøring for hver påbegynt halvtime. Når møter varer kortere enn en time settes godtgjøringen lik timesatsen.

Det gis godtgjøring for saksforberedelse på nemndas kontor. Godtgjøringen for dette arbeidet begrenses til en time.

Det gis godtgjøring for deltakelse i forhandlingsmøtet og den etterfølgende rådslagningen.

Det gis godtgjøring for gjennomgang og underskrift av vedtaket. Godtgjøringen for dette arbeidet begrenses i utgangspunktet til en time.

Saker som blir avgjort ved forenklet behandling godtgjøres tilsvarende øvrige saker, men det åpnes for godtgjøring for lengre saksforberedelse på nemndas kontor.

Når utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste blir dokumentert, kan fylkesnemndsleder i den utstrekning det finnes rimelig gi dekning for dette. Dekningen gis i stedet for godtgjøring etter det som er regulert i denne bestemmelsen. Det kan likevel ikke utbetales mer enn gjeldende maksimumsats pr. dag for arbeid i fylkesnemnda. Godtgjøring for reisefravær er inkludert i maksimumsatsen, jf. punkt 4.4 annet avsnitt.

Merknad til pkt. 4.2:

Hvis møtet går over flere dager, gis det godtgjøring for hver påbegynte halvtime hver dag.

Maksimumsatsen fastsettes av Barne- og familiedepartementet.

4.3 Avlyste og forkortede møter

Det gis kompensasjon for fire timer ved avlysning eller utsettelse av fylkesnemndsmøte med kortere frist enn to virkedager dersom det kan dokumenteres utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste.

Det gis ikke kompensasjon for forkortede møter.

4.4 Reisefravær

Reisetid og annet fravær godtgjøres ikke.

Kreves det imidlertid dekning i henhold til punkt 4.2 sjette avsnitt godtgjøres reisefravær. I disse tilfellene gjelder følgende bestemmelser:

  • I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom klokken 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke.
  • Godtgjøringen fastsettes etter den sats som ellers gjelder. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter.
  • Godtgjøring gis ikke for reise frem og tilbake til fylkesnemnda dersom det er billigere for staten om medlemmet tar opphold på stedet.

Merknad til pkt.4.4:

Se for øvrig merknaden til punkt 4.2 vedrørende øvre grense for dekning av tapt arbeidsfortjeneste inklusiv reisefravær.

Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøringen gis for hver påbegynt halvtime.

5. Barnets talsperson

5.1 Godtgjøringssats

Barnets talsperson godtgjøres etter gjeldende sats.

5.2 Fastsettelse av godtgjøring

Det kan samlet gis godtgjøring for inntil åtte timer for forberedende arbeid og samtaler. Når det foreligger særlige forhold kan det gis godtgjøring utover dette. I tillegg gis det godtgjøring for møte i fylkesnemnda.

Merknad til pkt. 5.2:

Med særlige forhold menes spesielt omfattende saker som for eksempel saker med flere barn.

5.3 Avlyste og forkortede møter

Det gis kompensasjon for fire timer ved avlysning eller utsettelse av fylkesnemndsmøte med kortere frist enn to virkedager dersom det kan dokumenteres utlegg eller tapt arbeidsfortjeneste.

Det gis ikke kompensasjon for forkortede møter.

5.4 Reisefravær

I tidsrommet klokken 08.00 – 16.00 på hverdager (mandag til fredag) gis godtgjøring for reisetid og annet fravær. Til andre tider gis godtgjøring bare for reisetid. Tiden mellom klokken 22.00 og 06.00 godtgjøres ikke. Imidlertid gis det ikke godtgjøring for annet fravær (mellom klokken 08.00 – 16.00 ) med mindre vedkommende kan dokumentere trekk i lønn under fraværet fra sitt faste arbeid.

Godtgjøringen fastsettes etter den sats som ellers gjelder. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter.

Godtgjøring gis ikke for reise frem og tilbake til fylkesnemnda dersom det er billigere for staten om personen tar opphold på stedet.

Merknad til pkt. 5.4:

Med reisetid menes faktisk reisetid, inkludert eventuell nødvendig ventetid.

Det gis ikke godtgjøring for fravær som utgjør mindre enn 30 minutter. Dersom fraværet utgjør mer enn 30 minutter gis det imidlertid godtgjøring for det samlede totale fravær, dvs. at det ikke skal gjøres fradrag for de første 30 minuttene. Godtgjøringen gis for hver påbegynt halvtime.

6. Reiseutgifter

Reiser i forbindelse med arbeidet i fylkesnemnda dekkes etter statens regulativ – regulativ for reiser innenlands for statens regning.

Merknad til pkt. 6:

Regulativ for reiser innenlands finnes i Statens personalhåndbok.

7. Innlevering av krav om godtgjøring og refusjon av reiseutgifter

7.1 Krav om godtgjøring og refusjon av reiseutgifter

Det leveres et samlet krav for alt arbeid i forbindelse med én fylkesnemndssak.

Krav om godtgjøring og refusjon av reiseutgifter skrives på fylkesnemndas egen blankett for godtgjøring og dekning av reiseutgifter (Q-0292). Blankett Q-0292 er utarbeidet av Barne- og familiedepartementet.

7.2 Frist for innlevering av krav

Krav om godtgjøring og refusjon av reiseutgifter leveres fylkesnemnda snarest og senest innen en måned etter at arbeidet er utført.

Krav innlevert etter fristen honoreres ikke, med mindre forsinkelsen er å anse som unnskyldelig.

Merknad til pkt. 7.2:

Det er vanlig praksis at skjemaet fylles ut umiddelbart etter forhandlingsmøtet eller underskriftsmøtet.

8. Klage

Avgjørelse truffet av fylkesnemnda etter disse retningslinjene kan påklages til Barne- og familiedepartementet.

Klagefristen er tre uker fra mottagelse av vedtaket.

Merknad til pkt. 8:

Klage til departementet sendes fylkesnemnda, jf. forvaltningsloven § 32.