Historisk arkiv

Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Moderniseringsdepartementet

Regjeringen har vedtatt at det skal gjelde sentrale retningslinjer om karantene og saksforbud for embets- og tjenestemenn ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen.

Regjeringen har vedtatt at det skal gjelde sentrale retningslinjer om karantene og saksforbud for embets- og tjenestemenn ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen. Dette er en oppfølging av Stortingsmelding nr. 11 (2000 - 2001) om forholdet mellom embetsverket, departementenes politiske ledelse og andre samfunnsaktører, del 2.

Daværende Moderniseringsdepartementet utarbeidet "Retningslinjer for karantene og saksforbud for overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen". Retningslinjene har vært i virksomhet siden 15.februar 2005 og er nå endret på noen punkter.

Karantene og saksforbud forutsettes bare å få virkning i særlige tilfelle. Selve karanteneperioden kan maksimalt settes til seks måneder, og kan eventuelt kombineres med et saksforbud dersom det anses nødvendig. Saksforbud kan også iverksettes som eneste reaksjon. Karantene og saksforbud kan sammenlagt ikke iverksettes for lengre tid enn ett år etter at vedkommende har fratrådt stillingen.

En arbeidstaker som går ut i karantene skal motta en godtgjørelse fra arbeidsgiver i karantenetiden som tilsvarer den lønn vedkommende hadde ved fratreden og feriepenger.

Vedlagte hefte erstatter den tidligere informasjonen som er gitt om karantene og saksforbud, og innebærer noen endringer i forhold til tidligere utsendte retningslinjer. I tillegg til selve retningslinjene inneholder vedlegget også en standardklausul om karantene og saksforbud og veiledninger til arbeidsgiver og arbeidstaker.