Retningslinjer: Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål

Fastsatt av Kulturdepartementet 10. februar 2014, med endringer av 18. februar 2015, 9. desember 2015, 1. januar 2016 og 18. juni 2021.

Merknad 1.1.2022: Siste søknadsfrist var 31. desember 2021. Godkjente søknader får utbetalt gaveforsterkning etter at den økonomiske rammen for gaveforsterkningsordningen er fastsatt. Rammen fastsettes vanligvis i løpet av mai.

1. Vilkår for gaveforsterkning

Gaveforsterkningsordningen er en rammestyrt insentivordning med statlig gaveforsterkning av pengegaver fra private gitt til kunst- og kulturvirksomheter hjemmehørende, og som har sitt virke, i Norge. Med virksomhet forstås offentlig eller privat drevet allment tilgjengelig tiltak med eget organisasjonsnummer.

Det gis gaveforsterkning innenfor den økonomiske rammen som fastsettes for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full gaveforsterkning, vil det foretas en avkorting slik det fremgår nedenfor.

Det utløses en gaveforsterkning på inntil 25 % av pengegaver inntil 1 mill. kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme søknadsperiode. Gavebeløp utover 1 mill. kroner, men likevel begrenset til 10 mill. kroner, gaveforsterkes ved fordelingen av et eventuelt restbeløp i fastsatt ramme.

Forsterkningsprosenten kan bli redusert dersom tilgjengelig ramme ikke er tilstrekkelig for summen av mottatte søknader.

Gaveforsterkning utbetales til mottakeren av pengegavene når

a) gaven eller gavene til sammen utgjør minst kr 100 000.
b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak. Bidrag fra givere med eierskap eller direkte økonomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i denne sammenheng ikke som gaver.
c) gavemottakeren er en av følgende:

 • et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk (www.kulturradet.no/museum/statistikk) eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne, eller
 • en eier eller forvalter av et kulturbygg tilgjengelig for allmennheten (flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for visuell kunst), eller
 • en profesjonell kunst- og kulturvirksomhet med minst ett fast lønnet årsverk, som driver arbeid innen formidling av:
  - musikk (arrangører, festivaler, orkestre, ensembler, etc.)
  - litteratur (arrangører, bibliotek, litteraturhus, festivaler, etc.)
  - scenekunst (arrangører, festivaler, teatre, operaer, kompanier, frie grupper, etc.)
  - visuell kunst (arrangører, kunstfestivaler, gallerier, kunsthaller, kunstforeninger, film, dataspill etc.)

d) gaven dokumenteres utbetalt til søker i den aktuelle søknadsperioden. Første søknadsperiode i 2021 er søknader mottatt i perioden fra 1. januar til og med 30. juni 2021; andre søknadsperiode er fra 1. juli 2021 til og med 31. mars 2022; deretter helårssyklus fra 1. april til 31. mars i det påfølgende år.
e) gaven har som formål å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.
f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4.
g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1. h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til kravene i pkt. 4 og kravene i søknadsskjemaet.

2. Hvordan gaveforsterkningen skal brukes

Gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte.

Gaveforsterkningen skal brukes til tiltak for å styrke mottakerens arbeid i tråd med virksomhetens kunst- og kulturfaglige formål og planer.

Gaven og gaveforsterkningen behøver ikke å brukes til det samme tiltaket.

3. Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen

Kulturdepartementet, eller et organ Kulturdepartementet bemyndiger, forvalter gaveforsterkningsordningen.

4. Krav til søknaden

Det er gavemottaker (kunst- og kulturvirksomheten) som kan søke om gaveforsterkning og som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt, jf. pkt. 1.

Utfylt søknadsskjema samt nødvendige vedlegg må sendes elektronisk som e-post til Kulturdepartementet: postmottak@kud.dep.no.

5. Saksbehandling og utbetaling

Er vilkårene for gaveforsterkningen etter disse retningslinjene oppfylt, tildeler Kulturdepartementet gaveforsterkningen og opplyser om rapporteringskravene.

Kulturdepartementet utbetaler gaveforsterkningen til mottakers konto. Kulturdepartementet kan justere forsterkningsprosenten for gaveforsterkningene i senere år. Justeringen kan også omfatte mottatte søknader som er godkjent for utbetaling. Dersom ordningen avvikles, bortfaller retten til utbetalinger som ikke er gjennomført.

6. Rapporter, revisjon og kontroll

Mottakeren skal informere Kulturdepartementet straks om endringer som medfører at vilkårene etter punktene 1 og 2 ikke er oppfylt.

Mottakeren skal gjøre rede for at gaver og gaveforsterkninger forvaltes i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene. For kunst- og kulturvirksomheter som mottar fast driftstilskudd fra Kulturdepartementet skal både gaver og gaveforsterkninger spesifiseres i årsregnskapet og gjøres rede for i virksomhetens årsberetning. For andre mottakere av gaveforsterkningstilskudd skal disse momentene rapporteres til Kulturdepartementet i tråd med departementets gjeldende retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll, slik det blir opplyst om i forbindelse med tildelingen.

Kulturdepartementet kan innhente underliggende regnskapsinformasjon fra mottaker for å kontrollere at gaven og gaveforsterkningen er brukt i samsvar med pkt. 1 og 2.

7. Krav om tilbakebetaling

Kulturdepartementet kan kreve gaveforsterkningen helt eller delvis tilbakebetalt hvis vilkårene for tildelingen eller bruken av gaven eller gaveforsterkningen etter pkt. 1 og 2, eller kravene etter pkt. 6, ikke er oppfylt. Dersom tilskuddsmottakeren har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 370-371.

8. Klageadgang

Kulturdepartementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd.

9. Ikrafttredelse

Disse reviderte retningslinjene blir lagt til grunn for behandlingen av søknadene som er mottatt innen utløpet av første periode i år, dvs. 30. juni 2021.