Retningslinjer og søknadsskjema: Kapittel 341, post 75 Tilskudd til private kirkebygg

Kulturdepartementet 26.01.2018

Retningslinjer og søknadsskjema i word-format (.docx)

Retningslinjer og søknadsskjema i Open Document-format (.odt)