Retningslinjer om forsterkning av pengegaver til norske museer 2015

Gaveforsterkningsordning for museer. Fastsatt av Kulturdepartementet 10.02.2014, med revisjon av 18.02.2015.

1. Vilkår for gaveforsterkning

Pengegaver til norske museer utløser en statlig gaveforsterkning til mottakeren på normalt 25 prosent* av gavebeløpet når

a) gaven eller gavene utgjør minst kr 100 000.

b) giveren er én eller flere enkeltpersoner eller andre private rettssubjekter inkludert helt eller delvis privateide foretak**.

c) gavemottakeren er et museum som enten inngår i Kulturrådets museumsstatistikk (www.kulturradet.no/museum/statistikk) eller som oppfyller kriteriene for å innlemmes i denne.

d) gaven har blitt utbetalt etter at gaveforsterkningsordningen trådte i kraft 01.01.2014.

e) gaven har som formål å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer.

f) det er utarbeidet en skriftlig avtale om gaven, jf. punkt 4 under.

g) gaven ikke er betinget av konkrete motytelser eller er en fradragsberettiget kostnad for en skattepliktig giver, jf. skatteloven § 6-1, samt pkt. 4 d) i disse retningslinjene.

h) gavemottaker søker Kulturdepartementet om gaveforsterkning i henhold til kravene i pkt. 4.

* Det vil normalt ikke gis gaveforsterkning ut over 2,5 millioner kroner basert på gave eller gaver fra samme giver til samme mottaker i samme år, for å sikre at rammebevilgningen kommer flest mulig museer og givere til gode.

** Bidrag fra givere med eierskap eller direkte øknomiske interesser i formålet med bidraget, regnes i denne sammenheng ikke som gaver.

2. Hvordan gaveforsterkningen skal brukes

Gaveforsterkningen skal forvaltes på en sikker og betryggende måte.
Gaveforsterkningen skal brukes til tiltak for å styrke museets virksomhet i tråd med museets formål og planer.
Gaven og gaveforsterkningen behøver ikke å brukes til det samme tiltaket.

3. Forvaltningen av gaveforsterkningsordningen

Kulturdepartementet forvalter gaveforsterkningsordningen.

4. Krav til søknaden

Det er gavemottaker (museet) som kan søke Kulturdepartementet om gaveforsterkning og som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt, jf. pkt. 1.

Søknaden skal undertegnes av museets øverste leder og må inneholde

a) gavemottakers navn, postadresse, epostadresse, organisasjons- og kontonummer

b) givers navn og adresse, samt evt. organisasjonsnummer

c) dokumentasjon for at gaven er innbetalt til mottakeren

d) spesifisering av gavebeløpet det søkes gaveforsterkning av*

e) en kortfattet beskrivelse av hvordan gaveforsterkningen skal brukes dersom den skal brukes til annet formål enn for selve gaven

f) kopi av skriftlig avtale mellom giver og mottaker der det fremkommer

  • hva gaven skal brukes til
  • gavens størrelse
  • andre forhold av betydning

* Hvis gaven består av én del som er fri for motytelser og én del som har motytelser (f.eks. redusert pris på inngangsbilletter til museet, konkrete markedsføringstiltak, m.v.), baseres utregningen av gaveforsterkningen på den motytelsesfrie delen. Det vil i slike tilfeller bli tatt utgangpunkt i den fordelingen som er oppgitt i søknaden, selv om denne ikke nødvendigvis blir lagt til grunn.

5. Saksbehandling og utbetaling

Er vilkårene for gaveforsterkningen etter disse retningslinjene oppfylt, tildeler Kulturdepartementet gaveforsterkningen og opplyser om rapporteringskravene.

Kulturdepartementet utbetaler gaveforsterkningen til mottakers konto. Er det ikke dekning for å utbetale alle gaveforsterkningene i budsjettåret da søknadene ble mottatt, prioriteres de i den rekkefølgen fullstendige søknader ble mottatt. De resterende utbetalingene overføres til det påfølgende budsjettåret etter samme prioritet. Kulturdepartementet kan justere forsterkningsprosenten for gaveforsterkningene i seinere år, justeringen kan også omfatte eventuelle utbetalinger i kø. Dersom ordningen avvikles, bortfaller retten til utbetalinger som ikke er gjennomført.

6. Rapporter, revisjon og kontroll

Mottakeren skal informere Kulturdepartementet straks om endringer som medfører at vilkårene etter punktene 1 og 2 ikke er oppfylt.

Mottakeren skal gjøre rede for at gaver og gaveforsterkninger forvaltes i samsvar med vilkårene i disse retningslinjene. For museer som mottar fast driftstilskudd fra Kulturdepartementet skal både gaver og gaveforsterkninger spesifiseres i årsregnskapet og gjøres rede for i institusjonens årsberetning. For andre mottakere av gaveforsterkningstilskudd skal disse momentene rapporteres til Kulturdepartementet i tråd med departementets gjeldende retningslinjer, slik det blir opplyst om i forbindelse med tildelingen. Når gaveforsterkningstilskuddet er kr 200 000 eller høyere vil det normalt være krav om at regnskapet er revidert.

Kulturdepartementet kan innhente underliggende regnskapsinformasjon fra mottaker for å kontrollere at gaven og gaveforsterkningen er brukt i samsvar med pkt. 1 og 2.

7. Krav om tilbakebetaling

Kulturdepartementet kan kreve gaveforsterkningen helt eller delvis tilbakebetalt hvis vilkårene for tildelingen eller bruken av gaven eller gaveforsterkningen etter pkt. 1 og 2, eller kravene etter pkt. 6, ikke er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at dersom tilskuddsmottakeren har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfelle rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271.

8. Klageadgang

Kulturdepartementets vedtak kan påklages til Kongen i statsråd.

9. Ikrafttredelse

Disse reviderte retningslinjene gjelder fra 01.01.2015.