Retningslinjer. Opplysningsarbeid for fred

Retningslinjer. Opplysningsarbeid for fred

Det kan søkes om tilskudd til informasjonstiltak overfor norske målgrupper om opplysningsarbeid for fred i 2007. Samlet bevilgning er NOK 2,4 mill.

Søknadsfrist er mandag 12. februar 2007. Det skal sendes separate søknader for hvert tiltak. Søknad sendes: Utenriksdepartementet Seksjon for nedrustning og ikke-spredning Postboks 8114 DEP 0032 OSLO Tlf.: 22 24 32 80/22 24 38 42 Faks: 22 24 34 19 E-post: s-nedr@mfa.no

Om tilskuddsordningen:

Målet med tilskuddet er å fremme forståelse for betydningen av internasjonalt samarbeid for fred i samsvar med FNs målsetninger. Det vil ikke bli gitt driftsstøtte. Målgruppene for informasjonstiltakene skal være i Norge.

Hva kan støttes?

  • Støtte gis til informasjonstiltak som f.eks. seminarer, foredrag, video/radio-produksjoner, brosjyrer, kampanjer og web-prosjekter.
  • Erfaringsmessig mottas langt flere søknader enn departementet kan innvilge. Ingen prosjekter kan derfor regne med fullfinansiering. Støttebeløp vil måtte begrenses til en mindre andel av kostnadene. Alle søknader må derfor inneholde opplysninger om øvrig finansiering.

Planlegging/søknadsutforming

Dersom initiativtaker til tiltaket er et lokallag eller en underavdeling av en organisasjon, skal hovedorganisasjonen være avsender. Når det søkes støtte til flere tiltak må dette samles i en søknad og prioritering må framgå.

I vurderingen av søknadene vil det bli tatt hensyn til:

  • Kvalitet/god planlegging/budsjettering. Kostnader må stå i et rimelig forhold til tiltakets mål og antatte effekt.
  • Departementet ønsker å støtte et mangfold, både når det gjelder tema, type tiltak, organisasjon/aktør og målgrupper.
  • Samarbeid med andre aktører anbefales.

Det gis ikke støtte til:

  • faste lønns- og driftsutgifter
  • kommersielle aktører
  • politiske partier (politiske partier kan delta i aktiviteter som er finansiert ved tilskudd til andre mottakerorganisasjoner)
  • produksjon av bøker
  • større mediebedrifters tiltak

Rapport- og regnskapsforpliktelser

Det skal leveres rapport og revisorbekreftet regnskap for tiltaket senest innen 1. mars 2008. Egen evaluering må leveres samtidig. Evalueringen bør vise hvordan tiltaket ble gjennomført, hvilken umiddelbar oppmerksomhet/effekt/oppslutning tiltaket fikk, samt vise til evt. ringvirkninger/planer for oppfølging.

Mottakere av støtte må kunne legge fram fullstendig regnskap som er oppstilt i tråd med budsjettet i søknaden. Det tas forbehold om adgang for departementet eller Riksrevisjonen til å iverksette kontroll med at tilskuddet er benyttet etter forutsetningene. Det vises for øvrig til Økonomireglement for staten, fastsatt ved kgl. res. 26.01.96 fra Finans- og tolldepartementet, kapittel 11.

Søknader må være postlagt innen mandag 12. februar 2007 for å komme i betraktning.