Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske verkemiddel (nynorsk)

Desse retningslinjene, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlege oppdragsbrevet til fylkeskommunane regulerer forvaltninga og bruken av kapittel 551 for Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD):

  1. Post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling
  2. Post 61 Næringsretta midlar til regional utvikling, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske verkemiddel (kategori 13.50. kap. 551 post 60 og 61) (pdf.)