Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Foreløpig rapport fra en interdepartemental arbeidsgruppe Juni 2002

Den foreløpige rapporten fra arbeidsgruppen som i juni 2002 foreslo å innføre rett og plikt til norskopplæring for nyankomne innvandrere, følges nå opp av flere interdepartementale arbeidsgrupper. Arbeidsgruppene utreder blant annet forslag til lovtilknytning, nytt finansieringssystem og et nasjonalt registreringssystem, samt økonomiske konsekvenser ved ulike utforminger av rett og plikt til norskopplæring. Les rapporten her: