Risiko- og sårbarhetsanalyse av kunnskapssektoren

Kortversjon 2015 fra Kunnskapsdepartementet

I 2015 gjennomførte Kunnskapsdepartementet (KD) en risiko- og sårbarhetsanalyse av kunnskapssektoren (Sektor-ROS).

Arbeidet følger av krav i instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD), nedfelt i Kgl. resolusjon av 15. juni 2012. Det er avgjørende for departementene å ha oversikt over risiko og sårbarhet i egen sektor for å kunne vurdere og iverksette tiltak for å redusere risikoen og sårbarheten.
Et annet viktig og nylig utført arbeid lå til grunn for Sektor-ROSen; arbeidet med å klargjøre KDs sektoransvar for samfunnssikkerhet og beredskap. Kunnskapssektoren er stor og svært sammensatt. Den omfatter om lag 1,5 millioner barn, unge og voksne. Det er stor variasjon - i størrelsen på virksomhetene, i eierskapet og hvilke styringsvirkemidler som brukes.

Hvordan skal departementet operasjonalisere sitt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap overfor denne mangslungne sektoren? Anbefalingene fra arbeidet med å klargjøre ansvaret for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren var derfor et svært viktig bidrag for å definere omfanget av Sektor-ROSen.

Sektor-ROS har gått ut på å analysere hvilke alvorlige farer og trusler som kan ramme kunnskapssektoren og gi anbefalinger til hva som kan gjøres for å redusere den risikoen som foreligger. En del av Sektor-ROS er scenariobasert og har tatt utgangspunkt i Nasjonalt risikobilde 2014. Analysen viser at kunnskapssektoren kan bli rammet av svært ulike typer hendelser. De har blitt delt inn i kategoriene naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger. Dette skyldes blant annet at vi har virksomheter over hele landet og at virksomhetene er så forskjellige.

Den scenariobaserte delen av analysen viser at ingen hendelser havner på "rødt" område (høy risiko) i risikodiagrammet. Flere havner imidlertid på gult (middels risiko) og kan dermed på ingen måte ignoreres.

Arbeidet med analysen er gjennomført i denne omgang. Nå gjenstår det å følge opp de tiltakene som er identifisert, og i tillegg kommer kriseøvelser og annet beredskapsarbeid.

Risiko-og sårbarhetsanalyse for kunnskapssektoren.pdf