Rundskriv 10/99

Til samtlige departementer

Statsministerens kontor

Rundskriv R-10/99

Deres ref

Vår ref

Dato

99/4486 C TT/HDH

16.09.1999

STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1999 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING

Regjeringen har vedtatt retningslinjer for gjennomføring av statsbudsjettet for 1999. Retningslinjene innebærer at forslag til større endringer på inntekts- og utgiftssiden skal konsentreres til to runder i regjeringen, en om våren og en om høsten. Forslag fra fagdepartementene om helt nødvendige utgiftsøkninger eller inntektsreduksjoner skal følges av forslag om tilsvarende inndekning på eget budsjett før saken legges fram for regjeringen. Utgiftsøkninger og inntektsreduksjoner som ikke følges av inndekningsforslag vil derfor som hovedregel bli avvist.

I tråd med disse retningslinjer vil Finansdepartementet legge fram for regjeringen en samlet oversikt over fagdepartementenes forslag til tilleggsbevilgninger i høstsesjonen i 1999.

Fagdepartementetene bes derfor om å sende inn forslag til eventuelle tilleggsbevilgninger for 1999 som ansees strengt nødvendig å få vedtatt av Stortinget i høstsesjonen. Det bør også tas med overskridelsessaker av mindre omfang som normalt kan avgjøres med samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Videre må det tas med en oversikt over tilfeller der det kan være nødvendig å sette ned årets bevilgning for å tilpasse bevilgningen til kravet om realistisk budsjettering.

Det vises spesielt til brev av 6. september 1996 fra Finansdepartementet til alle departementer om Riksrevisjonens rapport om manglende utnyttelse av gitte bevilgninger i 1994, der Riksrevisjonen stiller krav om mer realistisk budsjettering i forhold til behovet for å dekke utbetalinger i løpende termin.

Forslag må sendes Finansdepartementet innen 27. oktober 1999.

Forslagene skal fordeles på kapitler og poster med følgende opplysninger oppgitt i 1000 kroner:

  • Regnskap 1998
  • Vedtatt budsjett 1999 + tilleggsbevilgninger hittil
  • Tilleggsforslag 1999

I Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 2000 ble departementene bedt om å sende inn overslag over behovet for tilleggsbevilgninger for 2. halvår 1999. Finansdepartementet vil benytte disse opplysningene som grunnlag for anslag på regnskap for Gul Bok 2000 og Nasjonalbudsjettet 2000. Det understrekes at det ikke er tilstrekkelig å ha gitt disse opplysningene i forbindelse med rammefordelingsforslaget. For at forslagene skal bli behandlet, må departementene fremme konkrete forslag nå.

I de tilfeller hvor det vanligvis legges fram omgrupperingsproposisjoner, er det ikke nødvendig å redegjøre i detalj for alle endringsforslagene. Det må imidlertid redegjøres for de netto merutgifter/mindreutgifter som foreslås for større opp- og nedjusteringer.

Etter at regjeringen har behandlet den samlede oversikten av tilleggsbevilgninger, må departementene fremme egne proposisjoner om de forslag som blir godtatt. Frist for å legge fram slike proposisjoner er 19. november 1999.

Proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 1999 vil bli fremmet i statsråd fredag

3. desember 1999.

Med hilsen

Ole K. Hovland e.f.

ekspedisjonssjef

Pål Ulla

fung. avdelingsdirektør