Rundskriv F-021-00

Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja

Rundskriv F-021-00

Saksnr. 98/154

28.02.2000

Kyrkjeleg Fellesråd
Presteskapet
Biskopane
Bispedømeråda
Kyrkjerådet

Forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja

Departementet har i medhald av lov av 7. juni 1996 nr 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 40 fjerde ledd fastsett forskrift om medlemsregister for Den norske kyrkja.


Forskrifta, som er lagt ved dette brevet, tar til å gjelde straks.


Med helsing

Thom M. Rafoss e.f.
avdelingsdirektør

Per-Otto Gullaksen
avdelingsdirektør

Vedlegg