Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv F-025-00 vedlegg 1

Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v av 17. februar 1995 nr. 9

Vedlegg til rundskriv
F-025-00

Vedlegg 1

Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner m.v

av 17. februar 1995 nr. 9 sist endret ved lov av 3. desember 1999 nr 80.

§ 1. I henhold til bestemmelsene i denne lov ytes kompensasjon for merverdiavgift 1)> til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende. 2)>

Kompensasjon for merverdiavgift kan også ytes til private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet og som finansieres fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter.

0 Endret ved lov 3 des 1999 nr. 80.

1 Jfr. lov 19 juni 1969 nr. 66.

2 Jfr. lov 19 juni 1969 nr. 66 § 10 første ledd og § 28.

§ 2. Kompensasjon ytes for tjenester som gjelder:

1. Vask og rens av tekstiler.

2. Arbeid på bygg, anlegg og annen fast eiendom, herunder oppføring, ombygging, reparasjon, vedlikehold og teknisk bistand i forbindelse med slikt arbeid.

§ 3. Kompensasjon ytes i den utstrekning det ikke foreligger rett til fradrag for avgiften etter kapittel VI i merverdiavgiftsloven. 1) > Det ytes ikke kompensasjon for varer 2)> som leveres i forbindelse med utførelsen av tjenesten.

I kompensasjonsbeløpet fratrekkes merverdiavgift av verdien av innsatsvarer, herunder driftsmidler, som benyttes under utførelsen av tjenesten.

1 Lov 19 juni 1969 nr. 66

2 Jfr. lov 19 juni 1969 nr. 66 § 13 første ledd.

§ 4. Kompensasjon ytes samlet for ett kalenderår.

§ 5. Det totale beløp som kompenseres i henhold til bestemmelsen i § 2 til alle kommuner og fylkeskommuner i landet, dekkes av kommunene og fylkeskommunene selv.

§ 6. Kongen 1)> kan gi nærmere forskrifter om avgrensing, utfylling og gjennomføring av bestemmelsene i denne lov, herunder om beregning, utbetaling, inndekning og kontroll av kompensasjonsbeløpene, samt om krav til innhold av selgers salgsdokument. Kongen 1)> kan videre gi nærmere forskrifter om kommuners og fylkeskommuners plikt til selv å kontrollere og revidere ordningen.

1 Finansdepartementet iflg. res. 17 feb 1995 nr. 127.

§ 7. Denne lov trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. 1)>

1 Fra 1 mai 1995 iflg. Finansdepartementets vedtak 19 april 1995 nr. 369

(se res. 17 feb 1995 nr. 127).