Rundskriv F-025-00 Vedlegg 2

Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

Vedlegg til rundskriv
F-025-00

Vedlegg 2

Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 19. april 1995 med hjemmel lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende. Endret ved forskrift 4 okt 1995 nr. 837, 30 mai 1997 nr. 536, 6 mai 1999 nr.559, 7. jan 2000 nr. 17 (bl.a. tittel).

§ 1. Denne forskrift gjelder for:

  1. Kommuner og fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller kommunal særlovgivning er øverste myndighet.
  2. Interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller etter kommunal særlovgivning.
  3. Private og ideelle virksomheter som er tatt med i offentlige planer som en integrert del av det kommunale/ fylkeskommunale tjenestetilbudet, og som er finansiert fullt ut med offentlige midler samt eventuell brukerbetaling på lik linje med tilsvarende offentlige virksomheter.

0 Endret ved forskrift 7 jan 2000 nr. 17 (i kraft 1 jan 2000).

§ 2. Kompensasjon ytes ved anskaffelse til eget bruk av følgende tjenester:

  1. Vask og rens av tekstiler.
  2. Arbeid på bygg, anlegg og annen fast eiendom, herunder nedriving, oppføring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.
  3. Teknisk bistand i forbindelse med arbeid som nevnt under pkt 2.

§ 3. Kompensasjon ytes bare i den utstrekning virksomheter etter § 1 ikke har rett til fradrag for inngående merverdiavgift etter bestemmelsene i merverdiavgiftsloven kap VI.

Det ytes ikke kompensasjon for merverdiavgiftsbelagte anskaffelser av varer levert samtidig med tjenesten. Det ytes heller ikke kompensasjon for den delen av vederlaget som refererer seg til anskaffelse, vedlikehold og drift av driftsmidler som er brukt ved ytelsen av tjenesten.

Renhold av bygg eller anlegg og annen fast eiendom regnes ikke som arbeid som omfattes av § 2 nr 2.

§ 4. Kompensasjon for andel av betalt merverdiavgift vil bli tilbakebetalt for det enkelte tjenesteområdet etter følgende satser:

1. Vaskeri- og renserivirksomhet:

75%

2. Bygg- og anleggsarbeider hvor det også leveres varer:

35%

3. Bygg- og anleggsarbeider hvor det bare leveres tjenester:

60%

4. Rene konsulenttjenester for bygg og anlegg nevnt i merverdiavgiftsloven § 13 annet ledd nr. 9 og nr. 12 siste alternativ (utforming):

80%

§ 5. Kompensasjon ytes samlet for ett kalenderår. For å få kompensert merverdiavgift må kommunene og fylkeskommunene sende oppgave over de beløp som kreves kompensert til det stedlige fylkesskattekontor innen 1. juni i kalenderåret etter at anskaffelsen ble foretatt.

Interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger som fører eget regnskap sender egne oppgaver på tilsvarende måte. Det skal i tillegg gis opplysninger om hvilke kommuner eller fylkeskommuner som eier sammenslutningen og hvor store andeler av sammenslutningen disse kommunene eller fylkeskommunene eier.

Private og ideelle virksomheter sender oppgave over de beløp som kreves kompensert til den kommunen eller fylkeskommunen de er hjemmehørende.

Det må i tillegg gis opplysninger om hvordan virksomheten er finansiert. Kommunen eller fylkeskommunen kan kreve kompensasjon for de krav som framsettes etter denne bestemmelsen.

Det skal i oppgaven til fylkesskattekontoret gis opplysninger om det samlede beløp som kreves kompensert for foregående kalenderår avregnet og spesifisert som nevnt i § 4. Av oppgaven skal fremgå det årlige samlede vederlag uten merverdiavgift, selve avgiftsbeløpet og det beløp som kreves kompensert for det enkelte tjenesteområdet, jf. § 4. Det skal i tillegg utarbeides en oppstilling over alle fakturaer med tilsvarende spesifikasjon, fakturadato samt navn og organisasjonsnummer til den som har levert tjenesten.

Skattedirektoratet fastsetter oppgaveskjema i henhold til første og annet ledd.

Kompensasjon vil skje to kalenderår etter at anskaffelsen ble foretatt.

De utgifter som er tatt med i oppgaven som nevnt i første og annet ledd må kunne henføres til posteringer i kommunens og fylkeskommunens ordinære bevilgningsregnskap. Tilsvarende gjelder for interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger. For private og ideelle virksomheter må de utgifter som er tatt med i oppgaven kunne henføres til posteringer i virksomhetens regnskap.

De utgifter som er tatt med i oppgaven som nevnt i første og annet ledd omfatter utgifter som er ført i kommunens og fylkeskommunens årsregnskap, jf. forskrift om kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper § 7 nr. 1 og 2.

0 Endret ved forskrift 30 mai 1997 nr. 536, 7 jan 2000 nr. 17 (i kraft 1. jan 2000).

§ 6. Ved revisjon av regnskapene i kommunen og fylkeskommunen eller for interkommunale eller interfylkeskommunale sammenslutninger som omfattes av kompensasjonsordningen, skal revisjonen kontrollere grunnlaget og attestere for berettigelsen av kompensasjonskravet samt påse at regnskapet er ført i samsvar med bestemmelsene i denne forskrift.

Registrert eller statsautorisert revisor eller kommunerevisor skal for private og ideelle virksomheter kontrollere grunnlaget og attestere for berettigelsen av kompensasjonskravet. Kommunen eller fylkeskommunen skal attestere for at virksomheten er en integrert del av det kommunale eller fylkeskommunale tjenestetilbudet.

0 Endret ved forskrift 7 jan 2000 nr. 17 (i kraft 1 jan 2000).

§ 7. Fylkesskattekontoret kan iverksette de tiltak som er nødvendig for å føre kontroll med at kompensasjon for merverdiavgift ytes etter reglene i denne forskrift. Er det krevet for mye i kompensasjon, kan fylkesskattekontoret rette beløpet.

§ 8. (Opphevet ved forskrift 6 mai 1999 nr. 559 i kraft 1 juli 1999).

§ 9. Bestemmelsene i merverdiavgiftsloven og forskrifter gitt i medhold av loven får anvendelse så langt de passer.

§ 10. Bestemmelsene i denne forskrift trer i kraft fra 1. mai 1995 og gjelder bare for tjenester som er levert etter dette tidspunkt. For prosjekter som er under arbeid, hvor levering skjer etter hvert som prosjektet utføres, skal det av fakturaen fremgå hvorledes verdien av det som er levert av det enkelte prosjekt pr 1. mai 1995 er beregnet, jf bestemmelsene i kapittel 3 i forskrift av 23. desember 1992 nr. 1205 (forskrift nr. 102) gitt med hjemmel i merverdiavgiftsloven.