Rundskriv F-025-00

Endringer i lov og forskrift om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner m.v.- Forholdet til kirken (11.04.00)

Rundskriv
F-025-00

Saksnr. 98/1985

11.04.2000

Kirkelige fellesråd
Kommunene

Endringer i lov og forskrift om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner m.v. – Forholdet til kirken

Det har siden 1995 vært en lovregulert ordning med kompensasjon av merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende. Departementet skal med dette orientere om at også private og ideelle virksomheter nå kan få slik kompensasjon, i medhold av nylig vedtatt lovendring og endringer i forskriftene til loven. Kirkelige fellesråd og menighetsråd omfattes av begrepet "private og ideelle virksomheter".

Kompensasjon av merverdiavgift ytes etter dette ved anskaffelse til eget bruk av følgende tjenester, jf lovens § 2:

  1. Vask og rens av tekstiler.
  2. Arbeid på bygg, anlegg og annen fast eiendom, herunder nedriving, oppføring, ombygging, reparasjon og vedlikehold.
  3. Teknisk bistand i forbindelse med arbeid som nevnt under pkt. 2.

For så vidt gjelder vilkårene ellers for å få kompensasjon etter de nye bestemmelsene, viser vi til loven og forskriftene, som følger vedlagt.

De kirkelige fellesrådene/menighetsrådene vil i aktuelle tilfeller ha krav på kompensasjon for merverdiavgift for kjøp av tjenester som omfattes av kommunens kirkelige utgiftsplikter etter kirkeloven § 15, hvorav kjøp av tjenester til bygging, drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder er særlig sentral i denne sammenheng.

Loven og forskriftene på området hører inn under Finansdepartementet. Ordningen med kompensasjon av merverdiavgift administreres av fylkesskattekontorene.

De omtalte endringene i lov og forskrift gjelder fra 1. januar 2000. Det avgjørende for kompensasjon etter de nye forskriftene er når merverdiavgift påløper i henhold til merverdiavgiftsloven.

Vi ber om at rundskrivet blir gjort kjent for revisor.

Med hilsen

Harald Magne Glomdal e.f.
underdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Vedlegg:

Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv. av 17. februar 1995 nr. 9 og

Forskrift om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner mv.

Kopi:

Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kirkerådet
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Bispedømmerådene
Norsk kommunerevisorforbund
Norsk kemner- og kommunekassererforbund
Fylkesskattekontorene