Rundskriv F-026-00

Kremasjon og merverdiavgift (12.04.00)

Rundskriv
F-026-00

Saksnr. 00/805

12.04.2000

Kirkelig fellesråd

 

Kremasjon og merverdiavgift

Finansdepartementet har på spørsmål fra Ringsaker kirkelige fellesråd uttalt seg om hvordan merverdiavgiftsloven tolkes i forhold til betaling for kremasjon.

I brevet uttaler Finansdepartementet følgende:

Saken gjelder spørsmål om omfanget av avgiftsplikten for tjenester. Merverdiavgiftslovens (mval.) utgangspunkt er etter § 5 første ledd nr. 4 at loven ikke gjelder for omsetning av andre tjenester enn de som omfattes av mval. § 13 annet ledd. I mval. § 13 annet ledd finnes nærmere spesifiserte tjenester som er gjort avgiftspliktige. Tjenester som ikke omfattes av bestemmelsen, faller utenfor det avgiftspliktige området.


Finansdepartementet kan ikke se at kremasjon naturlig faller innenfor ordlyden i de positivt oppregnede tjenester som er gjort avgiftspliktig. Departementet er derfor av den oppfatning at kremasjon ikke er en avgiftspliktig tjeneste etter gjeldende regelverk. Det skal da ikke beregnes utgående avgift ved omsetning av kremasjonstjenester og det foreligger ikke fradragsrett for anskaffelser til bruk i virksomheten.


Vi viser til dette.

Vi ber om at rundskrivet blir gjort kjent for revisor.


Med hilsen

Harald Magne Glomdal e.f.
underdirektør

   
   

Ole Bernt Langset
rådgiver

Kopi:
Finansdepartementet
Kommunal og regionaldepartementet
Kirkerådet
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Bispedømmerådene
Norsk kommunerevisorforbund
Norsk kemner- og kommunekassererforbund
Fylkesskattekontorene