Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv F-032-00

Revidert Nasjonalbudsjett 2000 - Forslag om reduksjon av tilskuddet til fellesrådene til kirkelig virksomhet i kommunene (18.05.00)

Rundskriv
F-032-00

Saksnr. 00/206 KiF

18.05.2000

Kirkelige fellesråd

Revidert Nasjonalbudsjett 2000 – Forslag om reduksjon av tilskuddet til fellesrådene til kirkelig virksomhet i kommunene

I forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2000 er det i St.prp. nr. 61 (1999-2000) foreslått å redusere det statlige tilskuddet til de kirkelige fellesrådene under kap. 294 post 72, jf. departementets rundskriv F-7-00 av 31. januar 2000, med i alt 25 mill. kroner.

I St.prp. nr. 61 heter det om forslaget:

"Bevilgningen på posten er 110 mill. kroner, som fordeles med kr 165 000 som grunntilskudd til hvert fellesråd og ellers proporsjonalt med innbyggertallet i vedkommende kommune. Med bakgrunn i den generelle budsjettsituasjonen, foreslås det at tilskuddet til de kirkelige fellesrådene reduseres med 25 mill. kroner. Reduksjonen forutsettes fordelt på fellesrådene med samme relative andel."

Det meddelte tilskuddet til fellesrådene i 2000, jf. rundskriv F-7-00, vil etter dette bli redusert med nær 23 pst. Dersom Stortinget slutter seg til forslaget i St.prp.nr. 61, vil departementet senere meddele den korrigerte fordelingen av statstilskuddet til fellesrådene.

med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Kopi: Bispedømmerådene

Kirkerådet

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon