Rundskriv F-045-00

Revidert Nasjonalbudsjett 2000 - Statstilskudd til Fellesrådene (15.08.00)

Rundskriv
F-045-00

Saksnr. 00/206 Kif obl

15.08.00

Kirkelige fellesråd

Revidert Nasjonalbudsjett 2000 – Statstilskuddet til Fellesrådene

I rundskriv av 18. mai d.å. meddelte departementet at det i forbindelse med fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 2000 var foreslått å redusere det statlige tilskuddet til de kirkelige fellesrådene med i alt 25 millioner kroner.

Vi vil med dette orientere om at forslaget ikke ble vedtatt. Dette innebærer at det statlige tilskuddet til fellesrådene for år 2000 vil være som meddelt i departementets rundskriv F-7-00 av 31. januar d.å.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
rådgiver

Kopi:Kirkerådet

Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon