Rundskriv F-046-99

Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift. (01.07.99)

Rundskriv F-046-99

Saksnr. 98/2045

01.07.1999

Kirkelige fellesråd Kommunene

Spørsmålet om kompensasjon for merverdiavgift

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet har forelagt Finans- og tolldepartementet spørsmålet om kirkelig fellesråd omfattes av lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende.

Finans- og tolldepartementet har i brev 27. mai 1999 uttalt:

"Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende ble vedtatt av Stortinget 20. desember 1994. Med hjemmel i denne loven fastsatte Finansdepartementet 19. april 1995 forskrift med nærmere utfylling og avgrensning. Forskriften trådte i kraft 1. mai 1995.

Formålet med ordningen er å motvirke konkurransevridning mellom kommunal og fylkeskommunal tjenesteproduksjon i egen regi, som ikke er avgiftspliktig, og kommuners og fylkeskommuners kjøp av tjenester fra private næringsdrivende som er avgiftsbelagte.

Kompensasjonsordningen innebærer at merverdiavgift som referer seg til tjenesteområdene vaskeri og renseri samt bygg og anlegg vil bli kompensert etter fastsatte satser til kommuner og fylkeskommuner, samt interkommunale og interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommunal særlovgivning.

Kompensasjonsordningen er videre avgrenset slik at bare merverdiavgift som referer seg til kommuner og fylkeskommuners anskaffelse til "eget bruk", (jf forskriftens § 2") som blir kompensert. Dette innebærer at kommunene ikke vil få kompensert merverdiavgift når kommunen bevilger penger til investeringer til det kirkelige fellesråd, fordi investeringen ikke er til kommunens "eget bruk".

I henhold til gjeldende regelverk omfattes ikke kirkelig fellesråd av kompensasjonsordningen. Dette innebærer at de kirkelige fellesråd ikke kan kreve kompensasjon for merverdiavgift selv om kommunen har bevilget penger til investeringen, og investeringen gjelder tjenesteområder som kommunen isolert sett kan kreve kompensasjon for betalt merverdiavgift.

Stortinget vedtok 18. oktober 1996 på bakgrunn av et dokument 8 forslag (Dok: 8 nr 99 (1995-96) å utvide kretsen av subjekter som skal omfattes av kompensasjonsordningen. Vedtaket krever både lov- og forskriftsendring. Departementet er nå inne i sluttfasen i arbeidet og tar sikte på å fremme forslag om endring av kompensasjonsloven i løpet av denne vårsesjonen. Forslag om endring av forskriften vil om kort tid bli sendt på høring. Stortingsvedtaket reiser en rekke avgiftstekniske problemstillinger. I tillegg er det blitt arbeidet med å finne fram til en finansieringsordning som tilfredsstiller Stortingets forutsetninger. Siden avgrensningen av utvidelsen av subjekter er nært knyttet til finansieringen, har det ikke vært fremmet endringsforslag før finansieringen har blitt nærmere avklart.”

Vi viser til dette.

Med hilsen

Harald Magne Glomdal e.f.
underdirektør

Ole Bernt Langset
førstekonsulent

Kopi: Kommunal- og regionaldepartementet Finans- og tolldepartementet Kommunenes sentralforbund Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Norsk kemner- og kommunekassererforbund Norske kommunerevisorers forening Kirkerådet Kirkekonsulenten Kirkegårdskonsulenten