Lærestedenes medvirkning ved gjennomføring av statens støtteordninger for elever og studenter

Rundskrivet erstatter Rundskriv nr. F-10-06. Rundskrivet er en orientering til lærestedene som tilbyr utdanning som er godkjent for støtterett gjennom Statens lånekasse for utdanning. Rundskrivet gir føringer for lærestedenes medvirkning i forbindelse med tildeling av støtte gjennom Lånekassen til elever og studenter.

Til samtlige læresteder som tilbyr utdanning som er godkjent for støtterett gjennom Statens lånekasse for utdanning

 

Nr.
F-05-09
Vår ref
200901513
Dato
05.05.2009

 

LÆRESTEDENES MEDVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV STATENS STØTTEORDNINGER FOR ELEVER OG STUDENTER

 

Dette rundskrivet erstatter Rundskriv nr. F-10-06.

Undervisningsinstitusjonene har en viktig rolle i forvaltningen av støtteordningene gjennom Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen). For at disse støtteordningene skal fungere tilfredsstillende, er det helt nødvendig at lærestedene medvirker aktivt i denne forvaltningen.

Følgende bestemmelse om lærestedenes medvirkning er tatt inn i § 21 i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte til elever og studenter:

Norske undervisningsinstitusjoner med personer som er berettiget til utdanningsstøtte, plikter å medvirke til gjennomføringen av ordningene i samsvar med nærmere bestemmelser som blir gitt av departementet og Lånekassen.”

Et godt samarbeid mellom lærestedene og Lånekassen har stor betydning for elever og studenter. Departementet ønsker derfor å underrette undervisningsinstitusjonene om at de er pliktige til å utføre de oppgavene som Lånekassen til enhver tid anser for nødvendige i forbindelse med tildeling av støtte til elever og studenter.

Lærestedenes (herunder også fagopplæringskontoret, opplæringsavdelingen eller yrkesopplæringsnemndas) administrasjon må utføre følgende oppgaver (listen er ikke uttømmende):

• Bidra til å informere elever og studenter om regelverket for tildeling av støtte, søknadsfrister og liknende

• Utnevne en administrator som får ansvaret for å forvalte brukerrettigheter til den elektroniske arbeidsflaten

Ved søknadsbehandlingen

• Assistere elever og studenter som av ulike grunner ikke kan benytte eller trenger hjelp til å fylle ut nettsøknad

• Hvis nødvendig ferdigstille søknader elektronisk eller i skjema, og kontrollere at visse felt i søknadene er fullstendig og korrekt utfylt

• Bekrefte elevstatus eller gyldig studentstatus ved den utdanningen det er søkt støtte til

• Bekrefte ungdomsrett i videregående opplæring, jf. opplæringslova § 3-1, eventuelt bekrefte andre opplysninger som har betydning for hvilken støtteordning søknaden skal vurderes etter, elektronisk eller i skjema

• Bekrefte grunnlag for bostipend der det er nødvendig, elektronisk eller i skjema

• Gi opplysning om for eksempel deltidsutdanning, rullerende opptak og skolepenger, elektronisk eller i skjema

• Hvis nødvendig sende inn utfylte søknader på skjema til Lånekassen

Ved utbetaling av støtte

• Hvis nødvendig kontrollere at søkeren fortsatt har gyldig elev- eller studentstatus før gjeldsbrev eller stipendmelding blir utlevert

Endringer og fortløpende oppgaver av betydning for den enkelte søkers rettigheter og plikter

• Innrapportere eksamensdata

• Innrapportere avbrudd, fravær fra undervisningen eller andre forhold av betydning for elev- eller studentstatusen eller støttemottakerens rettigheter etter støtteordningen

Innrapportering av undervisningsopplegg

• Foreta årlig innrapportering av samtlige undervisningsopplegg som er godkjent for støtterett ved lærestedet

• Foreta fortløpende innrapportering av eventuelle endringer i undervisningsoppleggene

• Sende inn søknader om støtterett for nye undervisningsopplegg

Vi viser for øvrig til forskrift om innhenting av opplysninger nr. 1001 av 8. juli 2005, jf. punkt 10 og 11.

Kunnskapsdepartementet håper at lærestedene og Lånekassen kan fortsette det gode samarbeidet som er nødvendig for forvaltningen av støtteordningene til elever og studenter.

Med hilsen

Trond Fevolden
departementsråd
Kari Kjenndalen
ekspedisjonssjef

 

------------------------------------------------------------------------------------------

Rundskriv F-05-09 kan også lastes ned i PDF-format ved å klikke på lenken nedenfor.

Rundskriv F-05-09 (PDF-fil)

For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/