Rundskriv F-051-99

Endringer i tjenesteordning for menighetsprester 14.07.99 (Ki)

Rundskriv F-051-99

Saksnr. 99/1741

14.07.1999

Presteskapet Menighetsrådene Kirkelig fellesråd Biskopene Bispedømmerådene

Endringer i tjenesteordning for menighetsprester

Med hjemmel i kronprinsregentens resolusjon av 19. oktober 1990 gjøres følgende endringer i tjenesteordning for menighetsprester fastsatt samme dato:

§ 3 skal lyde:

Bare person som fyller de kvalifikasjonskrav som er fastsatt av Kongen eller departementet for tilsetting som menighetsprest kan være fast tilsatt prest i Den norske kirke. Person som er vigslet til prest i annet kirkesamfunn kan etter godkjenning i samsvar med tjenesteordning for biskoper § 8 femte ledd likevel tilsettes midlertidig i prestestilling når tjenestemannsloven tillater det, selv om vedkommende ikke fyller kvalifikasjonskravene. Vedkommende er så lenge tilsettingen varer å regne som prest i Den norske kirke i forhold til lovgivningen om vigselsmyndighet og taushetsplikt.

§ 11 annet, tredje og fjerde ledd skal lyde:

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som er bosatt utenfor prestegjeldet, unntatt gravferd når avdødes nærmeste pårørende eller den som sørger for gravferden er bosatt i prestegjeldet.

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger utenfor prestegjeldets grenser, unntatt gravferd hvor menighetens kirkegård ligger utenfor prestegjeldet. Tilsvarende unntak gjelder for gravferd fra krematorium, så fremt dette ligger i den kommune eller det prosti presten tjenestegjør innenfor.

Presten har ikke plikt til å utføre kirkelige handlinger for personer som står utenfor Den norske kirke, unntatt når dette følger av avtale inngått mellom Den norske kirke og annet kirkesamfunn.

§ 17 annet og tredje ledd skal lyde:

For vigsel hvor begge brudefolkene er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt og for gravferd hvor både avdøde og avdødes nærmeste pårørende/den som sørger for gravferden er bosatt utenfor prestens tjenestedistrikt, kan presten motta betaling etter de satser som gjelder for vikartjeneste når bispedømmerådet har bestemt at slik betaling skal kreves av rekvirenten.

Menighetsprester tilkommer skyssgodtgjøring etter statens regulativ etter nærmere regler gitt av departementet, og har alminnelig samtykke til bruk av eget skyssmiddel på tjenestereiser.

Endringene trer i kraft 15. juli 1999.

Etter fullmakt

Ole H. Fisknes e.f.
ekspedisjonssjef

Kjell Ivar Moland
fung. avdelingsdirektør