Rundskriv F-061-99

Godtgjøring ved vikartjenester i Den norske kirke. (20.08.99) Viser til rundskriv F-49-93

Rundskriv F-061-99

Saksnr. 98/2084

20.08.1999

Viser til rundskriv F-49-93

Til presteskapet

Godtgjøring ved vikartjenester i Den norske kirke

Etter forhandlingsmøte 25. juni 1999 ble det i henhold til Hovedtariffavtalens pkt 2.3.4 inngått avtale mellom departementet og vedkommende tjenestemannsorganisasjoner om nye honorarsatser for vikartjenester i kirken, jf tidligere avtale inntatt i rundskriv F-49-93. Den inngåtte avtalen gjelder fra 1. september 1999 og har følgende ordlyd:

”Ved vikartjeneste i preste- eller kateketstilling i Den norske kirke gjelder følgende:

1. Vikartjeneste på hel- eller deltid

Ved vikartjeneste på hel- eller deltid fastsetter bispedømmerådet på vanlig måte avlønningen innenfor rammen av de alminnelige bestemmelser for avlønning.

Pensjonister avlønnes i henhold til gjeldende administrative bestemmelser for avlønning av pensjonister i staten.

2. Godtgjøring for enkelttjenester (enkeltoppdrag) og styringsgodtgjøring

Følgende honorarsatser og bestemmelser gjelder:

a) Godtgjøring for enkelttjenester

Gudstjeneste ved prest: kr 1 375.

Gudstjeneste ved andre: kr 900.

Vigsel: kr 750.

Begravelse ved prest: kr 950.

Begravelse ved andre: kr 750.

Konfirmantundervisning ved prest eller kateket: kr 275 per undervisningstime. For andre vikarer: kr 200 per undervisningstime.

Andre nødvendige enkeltoppdrag, så som dødsbudskap, soknebud, sørgeandakt m.v, godtgjøres etter en konkret vurdering i det enkelte tilfelle i lys av de nevnte satser. Bispedømmerådet fastsetter godtgjøringen i disse tilfellene.

b)

Dersom enkelttjeneste i naboprestegjeld trer i stedet for slik tjeneste i eget prestegjeld, f. eks. en gudstjeneste, utbetales det ikke godtgjøring for denne tjenesten.

c) Styringsgodgjøring

Prest som settes til sammenhengende styring av ledig stilling i annet prestegjeld ved siden av egen stilling, tilstås en månedlig godtgjøring på kr 1 250, i tillegg til godtgjøring for enkelttjenester.

Dersom den ledige stillingen ikke betjenes av prest, er den månedlige styringsgodtgjøringen kr 1000.

d) Godtgjøring for reisetid for prester og kateketer under KUF

Ved vikartjeneste i annet prestegjeld godtgjøres hver medgått time ved reise tur/retur bestemmelsesstedet med ¼ av vedkommendes regulære timelønn. Dersom samlet reisetid (tur/retur) overstiger 2 timer, godtgjøres overskytende reisetid med ½ av vedkommendes regulære timelønn.

e) Godtgjøring utover lønn i egen stilling

Ved vikartjeneste i naboprestegjeld kan den samlede vikargodtgjøring i en månedsperiode etter a), c) og d) ovenfor ikke overstige 50 pst av prestens/kateketens regulativlønn, jf fellesmerknaden fra partene pkt 1.

3. Avtalens varighet – regulering

Avtalen gjelder for 3 – tre – år med virkning fra 1. september 1999. Partene er enige om å gjennomgå erfaringene fra avtalen etter første avtaleår, samt særskilt vurdere satsene for gudstjenester. Partene er videre enige om at det holdes forhandlinger om satsene i avtaleperioden dersom satsene på A-tabellen økes.

Fellesmerknad fra partene til pkt 2

1.

Partene understreker at det må skje en tilpasning av vikarens arbeidsoppgaver i egen stilling og i den stillingen som vedkommende betjener som vikar, slik at prestens samlede arbeidsbelastning ikke blir for stor. I den grad forholdene ligger til rette for det, anbefales det at vikartjenesten fordeles mellom flere prester.

2.

Partene er enige om at når merbelastningene ved vikartjeneste i eget prestegjeld har vært særlig stor under kollegers fravær, vil det være adgang til å tilstå kronebeløp, jf hovedtariffavtalens (HTA) pkt. 2.3.6 h), 2.3.3 og 2.3.4.c).

3.

Når det gjelder pensjonistavlønningen viser partene til Arbeids-og administrasjonsdepartementets brev 28. april 1998 til Kirke-,utdannings- og forskningsdepartementet der AAD bekrefter at det skal benyttes særskilte satser i stedet for pensjonistavlønning der det er fastsatt særskilte satser for hvordan avlønningen skal skje. Dette innebærer at pensjonister som engasjeres til å gjøre enkelttjenester skal lønnes etter satsene i pkt 2a).”

Vi viser til dette.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Ole Bernt Langset
førstekonsulent