Rundskriv F-072-99

Budsjett- og regnskapsforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd - endring av § 6

Rundskriv
F-072-99

Saksnr. 99/1986 KiF OBL

24.10.1999

Kirkelige fellesråd
Menighetsrådene

Budsjett- og regnskapsforskriften for kirkelige fellesråd og menighetsråd – endring av § 6

I gjeldende budsjett- og regnskapsforskrift av 18. november 1996 for de kirkelige fellesrådene og menighetsrådene, jf. departementets rundskriv F-96-96, er det i § 6 stilt samme revisorkrav for fellesrådenes og menighetsrådenes regnskaper.

Departementet har mottatt henvendelser med spørsmål om en viss tillemping av revisorkravene for menighetsrådenes regnskaper. Departementet har på denne bakgrunnen forelagt Kirkerådet og Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon spørsmålet om endring av forskriften § 6.

Departementet har nå endret § 6 med bakgrunn i ovenstående. § 6 er dessuten endret med hensyn til frister for avleggelse av regnskap og årsrapport.

§ 6 har nå følgende ordlyd (endringene er merket med kursiv):

"Regnskapet skal være avsluttet innen 15. februar påfølgende år. Årsregnskap og årsrapport fastsettes av rådet og legges fram for revisor innen 1. mars. Revidert regnskap med revisjonsberetning skal foreligge innen 1. april.

Regnskapet skal revideres av kommunerevisor, statsautorisert revisor eller registrert revisor.

For menighetsråd som ikke har fellesrådsfunksjoner og som har relativ liten økonomisk aktivitet og formue, kan fellesrådet godkjenne eller velge annen revisor enn nevnt ovenfor. Bestemmelsen gjelder når menighetsrådets samlede inntekter ikke var høyere enn

kr 250 000 i henhold til siste års regnskap.

Dersom revisor har antegnelser til regnskapet, skal revisjonsberetningen sendes bispedømmerådet, som kan oppnevne et utvalg på tre medlemmer til å avsi desisjon. Disse kan ikke være medlem av vedkommende råd."

Departementets kommentar til endringene i § 6:

Den første endringen innebærer at regnskapet blir sett i sammenheng med rådets årsrapport, jf. § 9 i reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, fastsatt av Kirkemøtet 1996. Kravet om at regnskapet sammen med årsrapporten legges fram for revisor innen 1. mars innebærer at rådet må behandle årsregnskap og årsrapport innen samme frist.

Den andre endringen innebærer at fellesrådet i de aktuelle tilfeller vil kunne godkjenne at menighetsrådet benytter revisor som ikke oppfyller de kravene som ellers er stillet (kommunerevisor, statsautorisert revisor eller registrert revisor). Fellesrådet må i slike tilfeller foreta en selvstendig vurdering av behovet for revisorkompetanse. I denne vurderingen vil bl.a. spørsmålet om menighetsrådet foretar avlønning av personell ha betydning, da en sakkyndig revisorbedømmelse er viktig i spørsmål som gjelder skatt og avgifter på arbeidskraft. I fellesrådets vurdering vil også spørsmålet om menighetens formue og gjeld være ett av vurderingstemaene.

For øvrige kommentarer til § 6 vises til departementets rundskriv F-96-96 av 18. november 1996.

Når det gjelder reglene om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet, vil Kirkerådet legge fram endringsforslag for Kirkemøtet slik at reglene for årsregnskap og årsrapport harmoniseres.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør

Harald M. Glomdal
underdirektør

Kopi:Kommunal- og regionaldepartementet
Fylkesmennene
Statistisk Sentralbyrå
Kirkerådet
Bispedømmerådene
Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Norges kommunerevisorers forbund