Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv F-080-99

Menighetspresters kontor og skyssgodtgjøring. (30.11.99)

Rundskriv F-080-99

Saksnr. 99/3342

30.11.1999

Bispedømmerådene Biskopene Kirkelig Fellesråd Presteskapet

Menighetspresters kontor og skyssgodtgjøring

Etter departementets brev av 19. juli 1996 er bispedømmerådet gitt fullmakt til å bestemme hvor en kirkebokførende prest skal ha kontor. Denne myndighet utvides med dette til å omfatte alle menighetsprester.

Samtidig er det etter kirkeloven § 14 annet ledd bokstad d kirkelig fellesråd som er ansvarlig for anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor. Også kirkelig fellesråd vil derfor måtte treffe vedtak ved endring av kontor for menighetsprest.

Dette innebærer at dersom kirkelig fellesråd ønsker å endre prestens kontorsted, må dette godkjennes av bispedømmerådet dersom det skal være tjenesteplikt for presten å betjene det kontor som stilles til disposisjon. Før bispedømmerådet treffer godkjenningsvedtak skal prosten, vedkommende prest og eventuelt også soknepresten gis anledning til å uttale seg.

Når kirkelig fellesråd ikke stiller eget kontor til disposisjon for en menighetsprest, vil kirkelig fellesråd etter kirkeloven § 14 være forpliktet til å finansiere drift av prestens kontor i tjenesteboligen. Kontorutstyr og -møbler ved prestens kontor som er finansiert av kirkelig fellesråd vil være i kirkelig fellesråds eie.

Det er ikke gitt nærmere bestemmelser om satser mv. for kontorholdsgodtgjøring, for eksempel i de tilfeller presten har kontoret i tjenesteboligen.

Menighetspresters skyssgodtgjøring

Kirkelig fellesråd er etter kirkeloven § 14 annet ledd bokstav f ansvarlig for utbetaling av godtgjøring til prester for reiser etter nærmere regler gitt av departementet.

Kirke,- utdannings- og forskningsdepartementet har i medhold av dette fastsatt følgende regler:

Menighetsprester tilkommer skyssgodtgjøring for

  • reiser til gudstjenester, kirkelige handlinger, konfirmantforberedelse, dødsbud og soknebud innenfor prestens tjenestedistrikt, samt reiser til møter i menighetsråd og kirkelig fellesråd hvor presten er medlem etter lov eller oppnevning i samsvar med lov.
  • reiser som for øvrig gjelder forkynnerarbeid, samtale i tilknytning til kirkelig handling, sjelesorg, sykebesøk eller annen tjeneste av direkte menighetsmessig karakter, innenfor budsjettramme fastsatt av kirkelig fellesråd.

Presten har ikke fast arbeidssted i prestegjeldet, og tjenestereisen regnes derfor normalt med utgangspunkt i hjemmet. Dersom presten er bosatt i egen bolig utenfor prestegjeldet regnes tjenestereisen med utgangspunkt i prestegjeldets grense.

Skyss- og kostgodtgjøringen skal for øvrig tilstås etter de regler som framgår av statens reiseregulativ. Menighetsprester har alminnelig samtykke til bruk av eget skyssmiddel på tjenestereiser.

Regelene innebærer ingen vesentlige endringer i forhold til de tidligere bestemmelser i geistlig lønningslov. Eventuelle spørsmål vedrørende skattemessige forhold må avklares med de lokale ligningsmyndigheter.

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
avdelingsdirektør

Per-Otto Gullaksen
avdelingsdirektør