Rundskriv G-1/01

Adresser - kriminalomsorgen 2001

Rundskriv G-1 /2001
Jnr 01/00030 D GRF

Direktør KRUS, KITT
Regiondirektør Kriminalomsorgen
Leder av lokal driftsenhet i kriminalomsorgen
Øvrige instanser innen straffesakskjeden

Adresser – kriminalomsorgen 2001

Kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har en organisasjonsstruktur med tre nivåer:

Sentralt nivå: Justisdepartementet og Fengselsstyret utgjør etatsledelsen.
Regionalt nivå: administrativt ledd på seks regioner som utformer regionale mål og retningslinjer. Lokalt nivå: fengslene og fylkesenhetene i friomsorgen ivaretar kriminalomsorgens hovedoppgave - straffegjennomføringen.