Rundskriv G-10/2005

Justisdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet

Tingrettene
Oslo skifterett og byskriverembete
Bergen byfogdembete
Stavanger byfogdembete


Rundskriv G 10/2005

Snr: 200500053
Dato: 29.11.2005

Justisdepartementets særskilte garantiordning til videre bobehandling i boer der det er mistanke om økonomisk kriminalitet

Justisdepartementets særskilte garantiordning startet som en prøveordning i 1991. Det ble i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 1991 satt av en pott til økt innsats for gransking i konkursboer som mangler midler til bobehandlingen. Ordningen ble gjort kjent ved rundskriv G-88/91, og er nå gjort permanent. Potten i 2005 er på kr. 10 mill, jf. St.prp. nr. 1 (2004-2005), og det innvilges nå garanti i rundt 120-150 saker i året. Justisdepartementet har funnet behov for en oppdatering av rundskriv G-88/91. Dette rundskrivet vil derfor erstatte det foran nevnte rundskrivet.

Om ordningen:
Ordningen retter seg mot konkursboer hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet, og hvor det ikke er midler til fortsatt bobehandling. Formålet med fortsatt bobehandling skal være å avdekke straffbare forhold som kan danne grunnlag for påtalemyndighetens etterforskning / straffeforfølgning av saken. Ethvert lovbrudd vil ikke automatisk tilsi fortsatt bobehandling. Blant annet må det vurderes hvor sterke indikasjoner på økonomisk kriminalitet som foreligger, og hvor grove overtredelser som kan være inne i bildet. Det vil også ofte foreligge andre forhold i tilknytning til mistanken om økonomisk kriminalitet, som kan gjøre det ønskelig å fortsette bobehandlingen. Eksempler på dette kan være at granskningen kan føre til at boet vil kunne bli tilført ekstra midler. Ordningen utelukker ikke bobehandling i disse tilfellene, men det understrekes at hovedformålet med ordningen er å avdekke økonomisk kriminalitet.

Det kan gis garantitilsagn til konkursboer og til tvangsavvikling av aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper etter aksjeloven og allmennaksjeloven, dersom vilkårene for øvrig er tilstede. Ordningen gjelder imidlertid ikke for insolvente dødsbo.

Den sentrale potten er for 2005 kr. 10 mill., jf. St.prp nr. 1 (2004-2005). Presset på garantiordningen har de siste årene vært svært stort, og midlene i den sentrale potten har derfor blitt oppbrukt allerede i oktober/november. Departementet antar at behovet for å søke om midler fra Justisdepartementets særskilte garantiordning vil bli mindre i årene som kommer. Årsaken til dette er at det fra 01.07.2005 er innført tiltak for å sikre mer midler til bobehandlingen. Blant annet er det innført et legalpant på 5 %, jf. panteloven § 6-4, og rekvirentansvaret er økt til 50 ganger rettsgebyret, jf. forskrift av 27.01.2005. Departementet forventer at disse endringene vil føre til at det vil bli mer midler til bobehandlingen i de fleste boer. Dette bes hensyntatt i rettens vurdering av om det skal gis tilsagn i det enkelte bo.

Søknadsprosedyrer:
Bobestyrer skal rette søknad om midler til videre bobehandling til retten. Søknaden bør inneholde en angivelse av hvor stort beløp det søkes om. Beløpet bør oppgis inkl. mva. Videre bør søknaden inneholde en beskrivelse av hva beløpet ønskes brukt til, samt en redegjørelse for mistanken om økonomisk kriminalitet og hva denne mistanken bygger på.

Det bør vurderes å trekke inn påtalemyndigheten, spesielt i saker der det søkes om store beløp. Dette kan være hensiktsmessig både for å unngå unødvendig dobbeltbehandling og for å få kartlagt om det er ressurser til å følge opp saken senere i påtalemyndigheten. Det vises i den forbindelse til at Riksadvokaten i brev av 07.01.2005 til statsadvokatembetene og politidistriktene forventer engasjement og oppfølgning i forhold til ubehandlede konkurssaker, og forutsetter at garantisakene vil bli gitt prioritet ved etterforskning og påtalemessig behandling.

Retten vurderer om søknaden skal innvilges. Retten kan imidlertid kun stille garanti på inntil kr. 100 000 inkl. mva. Før søknaden etterkommes må retten alltid kontakte departementet, fortrinnsvis pr. telefon, for å avklare om det er midler igjen. Dette er nødvendig fordi det kan bli aktuelt på svært kort varsel å stanse ordningen dersom den årlige sentrale potten blir brukt opp.

Dersom det er midler igjen og retten finner å kunne innvilge søknaden, skal det sendes en melding om dette til departementet. Av praktiske årsaker er det ønskelig at meldingen til departementet gis på standardskjemaet som følger som vedlegg 1 til dette rundskrivet, som også er gjort tilgjengelig på www.odin.no. Skjemaet er også tilgjengelig på LOVISA, og kan sendes pr. brev, telefaks eller på e-post til postmottak@jd.dep.no. Det er svært viktig at melding sendes departementet i alle saker retten stiller garanti, da dette er departementets mulighet til å følge opp at den sentrale potten ikke overskrides.

Dersom det søkes om beløp over kr. 100 000 inkl. mva, skal retten videresende søknaden til departementet for avgjørelse, sammen med en anbefaling om søknaden etter rettens syn bør etterkommes eller ikke. Dette gjelder også dersom det søkes om utvidelse av en tidligere gitt garanti, slik at det totale tilsagnet for boet overstiger kr. 100 000 inkl. mva.

Nå bobehandlingen avsluttes i boer hvor det er stilt garanti etter denne ordningen, skal retten sende en kort rapport hvor det angis hvor mye av den stilte garanti som er brukt. Rapporten skal også inneholde opplysninger om saken er anmeldt eller oversendt påtalemyndigheten, om det er ilagt konkurskarantene og helt kort hva midlene er brukt til. Departementet anmoder om at rapporten gis på standardskjemaet som følger som vedlegg 2 til dette rundskrivet, og som også er gjort tilgjengelig på nettstedet www.odin.no. Også dette skjemaet er tilgjengelig på LOVISA. Rapporten kan sendes pr. brev, telefaks eller på e-post postmottak@jd.dep.no.

Departementet gjør oppmerksom på at rapporteringen er svært viktig, da departementet har ansvaret for at tilsagn etter garantiordningen ikke overstiger de grenser Stortinget til enhver tid har satt gjennom budsjettbehandlingen. For å kunne kontrollere dette er departementet avhengig av riktige tilbakemeldinger fra domstolene i hvert enkelt bo der garanti er stilt. Det foreligger hvert år avvik mellom det forbruk som er rapportert til departementet og det beløp som ifølge Domstoladministrasjonen belastes på kapittel 475 post 21. Dersom departementet ikke mottar rapportering for de boene som faktisk er avsluttet, vil resultatet kunne bli at ordningen må stanses fordi totalrammen for nytt og gammelt ansvar overskrides. Dette vil være svært uheldig.

Utgiftene til garantiordningen posteres direkte i den enkelte tingrett på kapittel 475 post 21 underpost 21. Salæroppgave fra bobestyrer skal ikke sendes departementet for utbetaling.

Henvendelser vedrørende ordningen kan rettes til Justisdepartementet, Sivilavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 54 51, telefaks 22 24 27 22.Med hilsen

Anne Pauline Jensen
avdelingsdirektør

Anniken Barstad
rådgiverKopi:
Domstoladministrasjonen
Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Politidirektoratet
VEDLEGG 1 – Melding til Justisdepartementet om tilsagn under Justisdepartementets særskilte garantiordning (pdf-dokument)


VEDLEGG 2 – Rapport til Justisdepartementet om bruk av midler under Justisdepartementets særskilte garantiordning (pdf-dokument)