Rundskriv G-17/2003

Lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundehold)

Rundskriv G-17/2003
Jnr.: 200400062
Dato: 05.01.2004

Til Kommunene, Politidistriktene, Fylkesmennene, Politidirektoratet, Mattilsynet, Reindriftsforvaltningen og Direktoratet for naturforvaltning

LOV 4. JULI 2003 NR. 74 OM HUNDEHOLD (HUNDELOVEN)