Rundskriv H-03/10

Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for regnskapsåret 2011

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og fylkeskommuner for regnskspåret 2011.

 

Fylkeskommunene
Kommunene

Deres ref Vår ref Dato
06/1242-39 10.09.2010

 

Rundskriv H-3/l0 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for
regnskapsåret 2011

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for
beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og
fylkeskommuner for regnskapsåret 2011, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,50 1)
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 1 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på
    pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst
  • Virkningene av pensjonsreformen innarbeides ikke i beregningen av
    pensjonskostnadene og de balansemessige forpliktelsene for 2011

Departementet arbeider med et forslag om å redusere amortiseringstiden fra 15 til 10 år
for premieavvik oppstått i 2011 og senere, noe som vil få effekt fra regnskapsåret 2012.
Det tas sikte på å sende saken på høring i løpet av høsten.


Med hilsen 

Thor Bernstrøm e.f.
avdelingsdirektør Bent Devik
seniorrådgiver

 

1) Forholdstallet defineres ved [ (1+diskonteringsrente) / (1+forventet lønnsvekst) - 1]*100

Kopi til:                                                                                                          
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Finansdepartementet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fylkesmennene
Gabler & partners AS
Kommunal Landspensjonskasse
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund
Norges Kommunerevisorforbund
Oslo pensjonsforsikring AS
Statens Pensjonskasse
Storebrand livsforsikring AS
Vital Forsikring ASA