Rundskriv H-05/99

Statsbudsjettet kap 552 post 56 Omstilling og nyskaping

Statsbudsjettet kap 552 post 56 Omstilling og nyskaping

Dette rundskrivet gir dei ytre rammene for bruken av midlar til omstilling over kap 552 post 56. Rundskrivet gjeld frå oktober 1999 og avløyser tidlegare Rundskriv H-5/99.

Lenkje til innhaldslista finn du øvst til høgre i skjermbiletet.