Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv H-09/98

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi juni 1998

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi juni 1998

Rundskriv nr. H-9/98
Juni 1998

Innhold

Forord

1. Sammendrag

2. Kommuneforvaltningens plass i norsk økonomi

3. Hovedtrekk ved utviklingen i kommuneøkonomien 1996-97

4. Utvikling i frie inntekter

5. Utviklingen i kommunale gebyrinntekter og gebyrsatser

6. Ressursinnsats og sysselsettingsutvikling i kommunal tjenesteproduksjon

7. Kommuneøkonomien 1998. Regjeringens anslag i Revidert nasjonalbudsjett og Kommuneøkonomi- proposisjonen

8. Gruppering av kommuner etter folkemengde og økonomiske rammebetingelser

9. SYSSELSETTING I OFFENTLIG FORVALTNING

10. BRUKERTILFREDSHET MED KOMMUNALE TJENESTER


Vedlegg


Forord

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal- og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram Utvalgets junirapport for 1998. Rapporten gir informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien for tidligere og inneværende år og justeringer av det økonomiske opplegget for 1998. Utvalget har lagt vekt på at rapporten skal foreligge forholdsvis raskt etter fremleggelsen av Revidert nasjonalbudsjett 1998 og Kommuneøkonomiproposisjonen for 1999. I kapittel 7 er det gjengitt hovedpunkter fra disse to dokumentene, og Stortingets behandling av disse.

Rapporten gir en oversikt over kommuneforvaltningens inntekter og utgifter i perioden 1993-1998. Tallkolonner som er merket med * er foreløpige tall.

Kommuneforvaltningen er i rapporten brukt som et samlebegrep for kommunenes og fylkeskommunenes forvaltningsvirksomhet (dvs. eksklusive foretak). Tabellene etter nasjonalregnskapets gruppering (vedlegg 1) gir tall for perioden 1995-1998 for kommuneforvaltningen i alt, og perioden 1995-1997 for fylkeskommuner unntatt Oslo og for kommuner medregnet Oslo. Tallene etter nasjonalregnskapets gruppering er inklusive tilskudd til arbeidsmarkedstiltak og flyktninger. Kommuneforvaltningens inntekter i denne rapporten vil derfor avvike fra tilsvarende tabell i Kommunal- og regionaldepartementets budsjettproposisjon, der disse tilskuddene er holdt utenom.

Utvalget vil takke 1.amuensis ved NTNU Lars Erik Borge og førstekonsulent i Kommunal- og regionaldepartementet Svein Abrahamsen for bistand under skriving av hhv. kapittel 10 Evaluering av brukerundersøkelser og kapittel 3.4 finansielle indikatorer.

Den forrige rapporten fra Utvalget som ble sendt alle kommuner og fylkeskommuner, var rapporten av februar 1998, rundskriv H-1/98. Utvalget er interessert i synspunkter på hvordan form og innhold bør være i senere rapporter. Merknader sendes til:

Teknisk beregningsutvalg, sekretariatet, Kommunal- og regionaldepartementet, Kommunalavdelingen, Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo.

Internettadresse: http://odin.dep.no/krd/publ/publ.html


Lagt inn 9. juli 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen