Rundskriv H-17/98

Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i vannkraftsaker

Standardvedtekter for kommunale næringsfond (kraftfond) gitt i vannkraftsaker

Rundskriv H-17/98

Rundskrivet erstatter tidligere standardvedtekter i Rundskriv H - 3/96 og trer i kraft fra januar 1999. Rundskrivet er sendt kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene.

Kommuner som har godkjente vedtekter for kraftfond i tråd med Rundskriv H-3/96, behøver ikke foreta endringer i sine vedtekter under forutsetning av at de ikke inneholder bestemmelser som bryter mot § 5 Støttevilkår og bestemmelsene om bagatellmessig støtte og eventuell krav til notifisering av regelverket. De øvrige kommunene må utarbeide vedtekter i samsvar med dette rundskrivet.

De nye vedtektene skal godkjennes av fylkesmannen i henhold til bestemmelsene i foreliggende rundskriv.

Kommunens vedtekter skal sendes fylkesmannen til godkjenning så snart som mulig, slik at de er operasjonelle fra 1. januar 1999.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.