Rundskriv H-19/98

Statsbudsjettets KAP 552 Post 54 Program for vannforsyning

Statsbudsjettets KAP 552 Post 54 Program for vannforsyning

Rundskriv H-19/98

Dette rundskrivet gjøres gjeldende fra 1. januar 1999 og avløser tidligere rundskriv H-3/95. Rundskrivet er sendt kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene.

Program for vannforsyning ble startet i 1995. Programmets varighet ble foreslått til 5 år med mulig forlengelse i inntil 10 år.

Totalbevilgningen til programmet, som vil kunne variere fra år til år, er fordelt på tre departement innen følgende satsningsområder:

Kommunal- og regionaldepartementet: Bevilgninger til direkte utbyggingsstøtte.

Nærings- og handelsdepartementet: Bevilgninger til grunnvannsundersøkelser.

Sosial- og helsedepartementet: Bevilgninger til drikkevannsforskning, utredningsprosjekter, etablering og drift av sekretariat for programmet.

Bakgrunnen for programmet er at vannverk skal levere vann som tilfredsstiller drikkevannsforskriften. Konklusjonen i tidligere undersøkelser (Statens institutt for folkehelse sin vannverksregistrering for 1994) er at ved 982 av landets 1587 registrerte vannverk er utbedringer nødvendig. Undersøkelsen omfattet vannverk som forsyner flere enn 100 personer. De 982 vannverkene med registrert utbedringsbehov ble funnet å forsyne i alt ca. 1,3 millioner mennesker, samt en rekke eksportavhengige næringsmiddelbedrifter og reiselivsbedrifter. I det vesentligste er tilstanden verst i små og mellomstore vannverk, dvs. de anlegg hvor utbedringskostnaden blir fordelt på relativt få abonnenter. En majoritet av de aktuelle vannverkene er lokalisert i mindre sentrale strøk.

Kostnadene for utbedring av vannverkene er beregnet til mer enn 3 mrd. kroner for hele landet under ett. Investeringer i utbedring av ledningsnett er holdt utenfor. Det vil være store geografiske forskjeller og utbyggingskostnaden i vannverket pr. abonnent vil variere meget i forhold til hvilken type anlegg utbedringen vil måtte omfatte.

Gjennom støtteordningen under Program for vannforsyning er det til sammen for perioden 1995 - 97 gitt tilskudd til utbedringstiltak ved 128 vannverk som forsyner i alt 358 000 personer.

Planlegging, godkjenning og kontroll av vannforsyningen er et kommunalt ansvar, regulert gjennom Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 og Lov om helsetjenester i kommunene av 19. november 1982 nr. 66. Vannverk kan imidlertid være enten i kommunalt eller privat eie (andelslag), og den enkelte vannverkseier skal sørge for at vannverket holder forskriftsmessig standard. Mange kommuner og private vannverkseiere har av økonomiske årsaker ikke funnet mulighet til å prioritere utbedring av vannverk i sine budsjetter.

Program for vannforsyning inneholder følgende elementer:

Informasjon og veiledning til kommuner og andre vannverkseiere om deres plikter i forhold til drikkevannsforskriften, samt motivering av vannverkseiere til å gjennomføre nødvendige utbedringstiltak.

Tilskudd til vannverk med utilfredsstillende vannforsyning, for å sikre at nødvendige utbedringstiltak blir gjennomført.

Koordinering av og økonomisk støtte til drikkevannsforskning.

Støtte til forundersøkelser av grunnvannskilder.

Gjennomføring av programmet

For programmet er det etablert en styringsgruppe ledet av Sosial- og helsedepartementet, og med øvrige representanter fra Kommunal- og regionaldepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfører grunnvannsundersøkelser med bakgrunn i bevilgningene fra Nærings- og handelsdepartementet. Forskningsprogrammet styres av en egen programkomitè under Norges forskningsråd. For programmet for øvrig er Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) sekretariat og skal stå for den praktiske gjennomføringen av programmet. Videre har fylkeskommunen en sentral rolle i gjennomføringen av denne delen av programmet.

Dette rundskrivet gjelder tilskuddsordningen som forvaltes av Kommunal- og regionaldepartementet knyttet til direkte utbyggingsstøtte , o g gir nærmere veiledning om aktuelle prosjekter som kan støttes, krav til søknad, saksbehandling og utbetalings-rutiner.

Vannprogrammet forvaltes i tråd med de funksjonelle kravene i Økonomireglementet for staten, fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. januar 1996.

Kunngjøring om støtteordningen foretas på en slik måte at den blir kjent for hele målgruppen for tilskuddsordningen. Sosial- og helsedepartementet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet er ansvarlig for kunngjøringen.

Lenke til innholdsfortegnelse finner du øverst til høyre i skjermbildet.