Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv H-4/12 - Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2013

Ifølge liste

 

 

 

    

Deres ref. Vår ref. Dato

 

06/1242-61

07.09.2012

Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av de regnskapsmessige pensjonskostnadene i kommuner og fylkeskommuner for regnskapsåret 2013, jf. regnskapsforskriften § 13-5:

  • Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,10. Forholdstallet defineres ved [ (1 + diskonteringsrente) / ( 1+ forventet lønnsvekst) - 1 ] * 100
  • Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 1 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse.
  • For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,35 prosentpoeng.
  • Forventet regulering av G-beløpet og pensjonene settes lik forventet lønnsvekst.
  • Virkningene av pensjonsreformen innarbeides ikke i beregningen av pensjonskostnadene og pensjonsforpliktelsene for 2013.

 

Med hilsen

 

 

Thor Bernstrøm (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Bent Devik

                                                                                          seniorrådgiver

 

 

Kopi til:

KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Kommunal Landspensjonskasse
Statens Pensjonskasse
Oslo Pensjonsforsikring
Storebrand Livsforsikring
DNB Livsforsikring
Aktuarene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Gabler Wassum
Finansdepartementet
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Kemner og kommuneøkonomers forbund
Fylkesmennene
Finansnæringens Hovedorganisasjon