Historisk arkiv

Rundskriv I-8/2002

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ny forskrift om tuberkulosekontroll

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/04824 FOS HEJ

20.08.2002

 

RUNDSKRIV OM NY FORSKRIFT OM TUBERKULOSEKONTROLL

Innledning
Utkast til ny forskrift om tuberkulosekontroll ble sendt på høring våren 2001 med høringsfrist sommeren 2001. På bakgrunn av høringsuttalelsene, den statlige overtakelsen av spesialisthelsetjenesten og fornyelsen av den statlige helseforvaltningen ble utkast til ny forskrift endret på en del punkter. Ny forskrift om tuberkulosekontroll ble fastsatt ved kongelig resolusjon den 21. juni 2002. Forskriften vil først tre i kraft 1. januar 2003 og vil da erstatte forskrift av 20. oktober 1996 om tuberkulosekontroll.

Begrunnelsen for at forskriften trer i kraft først fra årskiftet av er at kommuner og regionale helseforetak skal ha nødvendig tid til å få på plass tuberkulosekontrollprogrammene sine, og at de regionale helseforetakene skal ha utpekt tuberkulosekoordinatorer. Det er av stor viktighet at dette er iverksatt for at tuberkulosekontrollen skal fungere etter intensjonen i ny forskrift.

Det er utarbeidet merknader til bestemmelsene i forskriften. Merknadene er ikke i seg selv bindende, men skal tjene som rettledning. Arbeidet med ny faglig veileder om kontroll av tuberkulose er nå i sluttfasen, og Nasjonalt folkehelseinstitutt vil utgi denne om kort tid.

Bakgrunn

Tuberkulose er en meget smittsom sykdom, som ikke bare smitter ved alminnelig kontakt, men også gjennom luftsmitte. Det er derfor fortsatt nødvendig å ha et eget infeksjonsforebyggende og –behandlende kontrollprogram for tuberkulose som går ut over det opplegg som gjelder for andre smittsomme sykdommer og som ellers følger av smittevernloven. Tuberkulose er en sjelden sykdom i Norge i dag, og dette gjør det mulig å ha en mer selektiv tilnærming til kontrollen enn tidligere. Tuberkulose er imidlertid et økende problem internasjonalt. Med den sterkere geografiske mobilitet som særpreger vårt samfunn, gjør dette det nødvendig med en sterkere målretting av kontrollen mot bestemte grupper. Endringene i den epidemiologiske situasjonen i vårt land gjør det samtidig nødvendig å tydeliggjøre de enkelte ledds ansvar og oppgaver i tuberkulosekontrollen for kommunene, de regionale helseforetakene og statlige myndigheter.

Hovedinnhold i ny forskrift

I ny forskrift om tuberkulosekontroll foreslås en mer målrettet og forenklet tuberkulosekontroll. Dette innebærer at:

  • Den rutinemessige tuberkulosekontrollen av yrkesgrupper som lærere, personer knyttet til barneomsorg, helsepersonell, sjøfolk og militært personell oppheves.
  • Den obligatoriske tuberkuloseundersøkelsen av asylsøkere, flyktninger og utlendinger fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg i Norge i mer enn tre måneder, videreføres og intensiveres.
  • Det innføres obligatorisk tuberkuloseundersøkelse av personer som kommer fra eller har oppholdt seg i land med høy forekomst av tuberkulose i minst tre måneder og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og sosialtjenesten, i lærestillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg.
  • Det innføres obligatorisk tuberkuloseundersøkelse av andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Det regionale leddet styrkes ved at hvert regionalt helseforetak utpeker tuberkulosekoordinatorer som skal sørge for at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd.
  • Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha tuberkulosekontrollprogram, som skal utgjøre en del av smittevernplanene som de er pålagt å ha etter smittevernloven.
  • Tuberkulosekontrollprogrammene skal blant annet inneholde tilbud om vaksinasjon.
  • Direkte observert behandling innføres som prinsipp for behandling av tuberkulose.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2003.

Eksemplarer av forskriften kan bestilles fra Statens forvaltningstjeneste, Informasjonsforvaltning, Postboks 8169 Dep., 0034 Oslo. Telefaks 22 24 27 86, e-post: publikasjonsbestilling@ft.dep.no.

Med hilsen

Jon-Olav Aspås

ekspedisjonssjef

Hege Johansen

rådgiver

Vedlegg:

Adresseliste

VEDLEGG

MOTTAKERE AV RUNDSKRIVET

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Justisdepartementet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Utenriksdepartementet

Utdannings- og forskningsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Sosialdepartementet

Landets fastleger

Landets fylkesleger

Landets fylkeskommuner

Landets kommuner

Landets kommuneleger

Landets mikrobiologiske laboratorier

Landets sykehus

Landets transittmottak

Direktoratet for arbeidstilsynet

Kreftregisteret

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Oljedirektoratet

Politidirektoratet

Rikstrygdeverket

Sjøfartsdirektoratet

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens næringsmiddeltilsyn

Statens strålevern

Utlendingsdirektoratet

De regionale helseforetakene

Landets høgskoler, helse og sosialfagutdanninger

og pedagogiske utdanninger

Landets universiteter ved de medisinske fakultet

Kommunenes Sentralforbund

Den norske lægeforening

Det nasjonale tuberkuloseutvalg

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)

Lærerforbundet

Norsk Bioingeniørforbund

Norsk forening for infeksjonsmedisin

Norsk forening for lungemedisin

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

Norsk Hjelpepleierforbund

Norsk lærerlag

Norsk Sykepleierforbund

Norsk forum for sykehushygiene

Norske Fysioterapeuters Forbund

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Oljeindustriens landsforening