Rundskriv Q-04/2019 Sats for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn 2019

Satsen som skal brukes for beregning av statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke i 2019, er 589 kroner per medlem.

Beløpet som ligger til grunn for fastsettingen av satsen i 2019, er
2 236 100 000 kroner. Medlemstallet for Den norske kirke som inngår i beregningsgrunnlaget for satsen, er 3 796 357.

Vedlagt følger en nærmere redegjørelse for fastsettingen av satsen.

 

Med hilsen

Ellen Ur (e.f.)

avdelingsdirektør

Geir Telstø

seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.