Rundskriv R-11/98

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Finansdepartementet

Til samtlige departementer og Riksrevisjonen