Rundskriv R-11/98

Til samtlige departementer og Riksrevisjonen