Rundskriv R-1/99

Til samtlige departementer og Riksrevisjonen