Rundskriv R-7/98

Til samtlige departementer
og Statsministerens kontor

Rundskriv R-7/98

Vår ref

Dato

98/7628 C GA/AUl

14 .9.1998

STATSBUDSJETTET MEDREGNET FOLKETRYGDEN 1998 TILLEGGSBEVILGNINGER I HØSTSESJONEN – NY SALDERING

Regjeringen har vedtatt retningslinjer for gjennomføringen av statsbudsjettet for 1998. Retningslinjene innebærer at forslag til større endringer på inntekts- og utgiftssiden skal konsentreres til to runder i regjeringen, én om våren og én om høsten. Forslag fra fagdepartementene om helt nødvendige utgiftsøkninger eller inntektsredukjsoner skal følges av forslag om tilsvarende inndekning på eget budsjett før saken legges frem for regjeringen. Utgiftsøkninger og inntektsreduksjoner som ikke følges av inndekningsforslag vil derfor som hovedregel bli avvist.

I tråd med disse retningslinjene vil Finansdepartementet legge frem for regjeringen en samlet oversikt over fagdepartementenes forslag til tilleggsbevilgninger i høstsesjonen i 1998.

Fagdepartementene bes derfor om å sende inn forslag til eventuelle tilleggsbevilgninger for 1998 som ansees strengt nødvendig å få vedtatt av Stortinget i høstsesjonen. Det bør også tas med overskridelsessaker av mindre omfang som normalt kan avgjøres med samtykke fra Finansdepartementet eller ved kongelig resolusjon. Videre må det tas med en oversikt over tilfeller der det kan være nødvendig å sette ned årets bevilgning for å tilpasse bevilgningen til kravet om realistisk budsjettering.

Det vises spesielt til brev av 6. september 1996 fra Finansdepartementet til alle departementer om Riksrevisjonens rapport om manglende utnyttelse av gitte bevilgninger i 1994, der Riksrevisjonen stiller krav om mer realistisk budsjettering i forhold til behovet for å dekke utbetalinger i løpende termin.

Forslagene må sendes Finansdepartementet innen 23. oktober 1998.

Forslagene skal fordeles på kapitler og poster med følgende opplysninger oppgitt i 1000 kroner:

Regnskap 1997

Vedtatt budsjett 1998 + tilleggsbevilgninger hittil

Tilleggsforslag 1998

I Tillegg til Hovedbudsjettskriv for 1999 ble departementene bedt om å sende inn overslag over behovet for tilleggsbevilgninger for 2. halvår 1998. Finansdepartementet vil benytte disse opplysningene som grunnlag for anslag på regnskap i Gul Bok 1999 og Nasjonalbudsjettet 1999. Det understrekes at det ikke er tilstrekkelig å ha gitt disse opplysningene i forbindelse med rammefordelingsforslaget. For at forslagene skal bli behandlet, må departementene fremme konkrete forslag nå.

I de tilfeller hvor det vanligvis legges fram omgrupperingsproposisjoner, er det ikke nødvendig å redegjøre i detalj for alle endringsforslag. Det må imidlertid redegjøres for de netto merutgifter/mindreutgifter som foreslås og for større opp- og nedjusteringer.

Etter at regjeringen har behandlet den samlede oversikten av tilleggsbevilgninger, må departementene fremme egne proposisjoner om de forslag som blir godtatt. Frist for å legge fram slike proposisjoner er 20. november 1998.

Proposisjonen om ny saldering av statsbudsjettet for 1998 vil bli fremmet i statsråd fredag 4. desember 1998.

Etter fullmakt

Ole K. Hovland

Jan-Terje Mentzoni