Rundskriv R-8/99

Samtlige departement

Rundskriv R-8/99

Deres ref

Vår ref

Dato

99/4241 C AH

.9.1999

Statsbudsjettet medregnet folketrygden 2000, direktiver for bekreftelsesbrev

Alle rettelser og endringer i rammefordelingsforslaget for 2000 skal bekreftes i eget brev fra fagdepartementene. Bekreftelsesgrunnlaget er fagdepartementenes innsendte ramme- fordelingsforslag pr 31. juli 1999 (diskett). Utskrift av foreløpig utkast til vedtak i gul bok 2000 basert på fagdepartementenes innsendte diskett, vil bli vedlagt Finansdepartementets rammebrev som sendes ut etter regjeringskonferansen 2. september 1999. Alle bekreftelser må være i forhold til dette.

Endringer i forhold til rammefordelingsforslaget vil bli behandlet maskinelt i Finansdepartementet. Alle endringer i tallene må derfor føres opp på eget skjema som vedlegges bekreftelsesbrevet. Det vises til pkt. 3.1 og 3.2 i Tillegg til Hovedbudsjettskriv av 9. juni 1999. Vi vil presisere at 01 poster og24 poster må spesifiseres på underpostnivå.

Vedlagt følger mal for endringsliste.

Endringer i tråd med tildelte rammer i følge rammebrevet som sendes ut etter regjeringens budsjettkonferanse bes bekreftet inn til Finansdepartementet innen 8. september 1999 kl.15.00.

Endringer i kapittel- og posttekster, stikkord, avsnittsbetegnelse m.v. kan foretas direkte på tilsendte utskrift som returneres i kontrollert stand.

Postadresse:

Postboks 8008 Dep

0030 Oslo

Kontoradresse:

Akersg 40

Telefon - sentralbord

22 24 90 90

Org. nr.:

972 417 807

Finansavdelingen

Telefon: 22 24 43 03

Telefaks: 22 24 95 05

En ber spesielt om at det i bekreftelsesbrevet ikke blir tatt opp saker som forutsetter saksbehandling i Finansdepartementet. Sakene skal være avklart før bekreftelsesbrevet sendes.

Med hilsen

Ole K. Hovland e.f.

ekspedisjonsjef

Pål Ulla

rådgiver

Vedlegg

Saksbehandler: Ann Kariin Holand, tlf. 22 24 43 07

Skjema for endringstall.

Reduksjoner i forhold til utgangsverdien må markeres med minustegn (-) både for inntekter og utgifter.

Vi ber om at samtlige departement benytter denne tabellen eller tilsvarende mal.

POST

U.-POST

NEMNING

ENDRINGS-TALL±

PROGRAM-

KODE