Rundskriv R-9/2001 Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

Samtlige departementer
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen

Nr.

Vår ref

Dato

R9 /2001

01/ 700 C

07.09.2001

Økonomiregelverket - endringer som følge av reviderte funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

Med hjemmel i Økonomireglementet §2 har Finansdepartementet 23.08.2001 fastsatt reviderte Funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten. Endringene berører kapitlene
1-10 (del I og del II) og trådte i kraft 1.09.2001.

Ved revideringen av Funksjonelle krav er en del tidligere rundskriv innarbeidet. Følgende rundskriv oppheves derfor:

R-11/92

Fullmakt for departementene og underliggende etater til å avskrive uerholdelige fordringer

R-12/92

Fullmakt for departementene til å avskrive uerholdelige fordringer

R-7/97

Håndkasse

R-6/98

Fullmakt for departementene til å avskrive uerholdelige fordringer

R-9/99

Kravene om behandling av kontant innbetalte midler i funksjonelle krav til økonomiforvaltningen i staten

Med hilsen

Ole K. Hovland e.f.
ekspedisjonssjef

Arnt Kamperud
avdelingsdirektør