Rundskriv V-15B/2014 Oversendelse av ny tilpasningsavtale for prestene

Det ble 20. november 2014 inngått ny tilpasningsavtale til Hovedavtalen for presteskapet mellom Kulturdepartementet og Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene.

Avtalen følger i kopi til orientering og oppfølging. Endringer er markert med kursiv.

Partene er enige om at det skal gjennomføres felles opplæring, med vekt på intensjonene i og operasjonalisering av Hovedavtalen og Tilpasningsavtalen, i bispedømmene i 2015. Departementet vil komme tilbake til den nærmere gjennomføringen av merknaden om felles opplæring.

 

Med hilsen

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                                           

Anne E. Sæther
seniorrådgiver

 

Vedlegg