Rundskriv V-16/2004

Hovedtariffavtalen 2004-2006-stillingsoversikt pr 31 mai 2004

Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet

Nr.
V- 16/2004

Vår ref:
2004/02525 AØ OD

Dato:
08.07.2004

Hovedtariffavtalen 2004 - 2006 - stillingsoversikt pr 31 mai 2004

Generelt

Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) personalmelding (PM) nr. 7/2004 av 7. juni 2004 vedrørende lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffoppgjøret fra 1.mai 2004.

Ny hovedtariffavtale (Hta) for perioden 1. mai 2004 – 30. april 2006 er godtatt av alle hovedsammenslutningene og de frittstående forhandlingsberettigede organisasjonene, og kan iverksettes, jf AADs personalmelding (PM) nr 8/2004 av 5. juli 2004. Vi viser ellers til at informasjon om tariffoppgjøret er lagt ut på ODIN på AADs sider.

Det går også fram av meldingen (PM 8/2004) at det ble brudd i de sentrale justeringsforhandlingene per 1. juni 2004 (innen 0,41 % av lønnsmassen). Disse forhandlingene vil derfor bli behandlet i Statens lønnsutvalg (ca medio september).

Det er avtalt at det skal gjennomføres lokale forhandlinger per 1. juni 2004 ved forhandlingsstedene i henhold til Hta (jf PM 7/2004) innen 1 % av lønnsmassen (0,9 % avsatte midler og 0,1 % resirkulerte midler). I og med at resultatet fra justeringene først vil foreligge i september er fristen for avslutning av de lokale forhandlingene satt til 31.desember 2004.

Kultur- og kirkedepartementet (KKD) vil komme tilbake med eget rundskriv om gjennomføringen av de lokale forhandlingene når det er avholdt forberedende møte med de sentrale tjenestemannsorganisasjonene. Vi satser imidlertid på at forhandlingene kan avsluttes slik at resultatet kan iverksettes i inneværende år. Vi anbefaler derfor at det lokalt startes forberedelser til de lokale forhandlingene før kjennelsen i Statens lønnsutvalg og regulerende rundskriv fra KKD foreligger. Selv om det ikke foreligger utregnede økonomiske rammer så minner vi om at de lokale forhandlingene gjennomføres innenfor 1 % av lønnsmassen mot 2 % i 2002.

Stillingsoversikt per 31.05.2004

Som tidligere år ber vi om at virksomhetene (gjelder ikke de som er egne forhandlingssteder) sender inn oppdatert stillingsoversikt per 31.05.2004 innen24. september. Bispedømmerådene sender bare inn stillingsoversikt for tilsatte i rådene, ikke for presteskapet. Lønnsendringer som følge av de sentrale justeringsforhandlingene per 1. juni 2004 innarbeides i oversikten og angis i merknadsrubrikken med antall lønnstrinn (ltr).

Eksempel:

Virksomhetens navn

L.plan

Kode

Stillingsbetegnelse

Ltr

Årsverk

Merknad

90.100

1062

Direktør

67

1

k

90.103

1063

Førstesekretær

28

1

m

90.201

1070

Sekretær

25

1

m

1070

Sekretær

26

1

k

09.960

0942

Restaureringstekn

34

1

k

Ant k/m

3k

2m

5 Tot ansatte

5 årsv

Virksomhetens navn

  • Lønnsplan føres opp etter rekkefølgen i lønnsplanheftet (gjennomgående før etatsplan).
  • Stillingskode (Kode) og Stillingsbetegnelse føres opp etter rekkefølgen på lønnsplanen, med unntak av leder for virksomheten som føres opp først.
  • Lønnstrinn (Ltr) Her oppgis faktisk avlønning (opprykk som følge av sentrale justeringer inkludert – angis i merknadsrubrikken).
  • Årsverk oppgis som hele og/eller deler av stilling, avrundet til halv eller hel stilling. Angis også samlet for alle stillinger.
  • Antall kvinner (k) og menn (m) angis for hver lønnsplassering i merknadsrubrikken og samlet for alle stillinger, jf eksemplet.
  • Merknadsrubrikken brukes også for tilleggsopplysninger, f eks om en stilling er midlertidig, har B-tillegg eller er oppdragsstilling.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.
fg ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør