Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv V-20/2004B

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004

Statlige virksomheter under
Kultur-og kirkedepartementet (unntatt Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Opplysningsvesenets fond, Kirkerådet og presteskapet) Berørte tjenestemannsorganisasjoner

Nr.
V-20/2004B

Vår ref:
2004/3018 AØ OD

Dato:
12.10.2004

Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004-30. april 2006-lokale forhandlinger per 1. juni 2004

Generelt

I følge Hovedtariffavtalen (HTA) for perioden 1. mai 2004 – 30. april 2006 skal det med virkning fra og med 1. juni 2004 gjennomføres lokale forhandlinger. Dette rundskrivet er en veiledning for virksomhetene om hvordan forhandlingene skal gjennomføres.

Vi viser til orientering i vårt rundskriv V- 16/2004 8. juli 04, Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) PM 7/2004 av 07.06.04 og PM 8/2004 av 05.07.04 samt informasjon på AADs hjemmesider på ODIN.

Dette rundskrivet fastsetter retningslinjene for gjennomføringen av de årlige lokale forhandlinger i Kultur- og kirkedepartement (KKD) for virksomheter under departementet, med unntak av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Opplysningsvesenets fond, Kirkerådet og presteskapet som er egne forhandlingssteder. Forhandlingene føres i henhold til pkt 2.3.3 i HTA, jf PM 7/2004, jf ellers pkt 15 - Gjennomføring.

Arbeidsgiver har ansvar for at rundskrivet så snart som mulig deles ut til alle lokale tjenestemannsrepresentanter som skal delta i drøftingene ved virksomheten.

Melding om virksomheten ønsker å skyte inn egne midler (HTA 2.3.3. b)tas opp med KKD før drøftingene lokalt sluttføres, jf pkt 15 Gjennomføring.

Oversikt over tillegg gitt etter tilleggslønnstabellen (B-tabellen), med angivelse av antall tillegg og hva de er gitt for sendes sammen med forslag til lønnsendring.

Følgende frister gjelder:

Forslag fra virksomhetene om lønnsendringer for stillinger/personer (jf pkt 15 – Gjennomføring), innen 2. november for utvalg 1 og 5. november for utvalg 2.

Fristen 2. november gjelder også for oversendelse av godkjentreferat fra lokale drøftinger til de berørte sentrale tjenestemannsorganisajonene (egen prosedyre for Bispedømmekontorene, Det praktisk-teologiske seminar og Svalbard kirke).

Frist for de sentrale tjenestemannsorganisasjonene for å fremme sine krav overfor KKD er satt til 5. november 2004.

Forhandlinger 18. november for utvalg 1 og 17. november for utvalg 2, se pkt 2 Forhandlingssted og pkt 14 Framdrift.

1 Bakgrunn

Etter HTA per 1. mai 2004, pkt 2.3.3 Årlige forhandlinger, skal det føres lokale forhandlinger med virkning fra 1. juni 2004 innenfor en samlet økonomisk ramme på 1,0 % av lønnsmassen. Av dette er 0,9 % sentralt avtalte avsetninger og 0,1 % forutsettes tilført av virksomhetene.

De lokale forhandlingsbestemmelser fremgår av pkt. 2.3.3 Årlige forhandlinger i HTA.

Utgangspunktet for de lokale forhandlingene er hovedlønnstabellen (A-tabellen) pr. 1. mai 2004, justeringene av lønnsrammene/-spenn/stillingskode 1067 og resultatet fra sentrale forhandlinger om endringer i lønnsplasseringer pr. 1. juni 2004, HTA pkt 1.4.1.1.

2. Forhandlingssted

De lokale forhandlingene skal føres på de steder som har fått delegert forhandlingsfullmakt, se vedlegg 2 til HTA. Det er her fastsatt at forhandlingene for virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet (med unntak av Arkivverket, Nasjonalbiblioteket,Opplysningsvesenets fond, Kirkerådet og presteskapet) føres i Kultur- og kirkedepartementet .

Partene er enige om at forhandlingene i forhandlingsstedet ”øvrige” best kan gjennomføres ved at det inndeles i to utvalg. Utvalg 1 - kulturinstitusjonene , og Utvalg 2 - kirkeinstitusjonene.

Partene på forhandlingsstedet (KKD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) er enige om at det kan det føres forberedende forhandlinger (drøftinger) i virksomheter/enheter som ikke er eget forhandlingssted, jf ellers punktet Gjennomføring. Resultatet av de forberedende forhandlingene (drøftingene) kan imidlertid ikke iverksettes før godkjenning av partene på forhandlingsstedet foreligger.

3. Forhandlinger for øverste leder

Ved forhandlingssteder der øverste leder er omfattet av hovedtariffavtalen kan nærmeste overordnet myndighet, etter avtale med tjenestemannsorganisasjonene på samme nivå, fastsette lønnsendring for vedkommende leder. Kommer partene ikke til enighet, kan tvisten ikke ankes. Arbeidsgivers siste tilbud skal da gjelde. Lønnsendringen betinger dekning på virksomhetens budsjett, ut over sentralt fastsatt pott.

4. Virkningstidspunkt

Forhandlingsresultatet skal gjennomføres med virkning fra 1. juni 2004. Det er ikke anledning til – helt eller delvis – å bruke andre virkningstidspunkt.

5. Lønnspolitikk

Statens lønns- og forhandlingssystem forutsetter at de lokale parter har en egen lønnspolitikk. De sentrale avtaleparter anbefaler at partene lokalt søker å komme fram til en felles plattform om hvordan lønnssystemet skal brukes – og hvilke lønnsmessige tiltak som er nødvendig for å nå virksomhetens mål. Vi viser i den forbindelse til HTA, pkt 2.3.1.

Forhandlinger i henhold til HTA pkt 2.3.3 skal bidra til å fjerne kjønnsbetingede lønnsforskjeller – og ikke opprette nye. De sentrale parter tilrår derfor at partene lokalt kartlegger eventuelle kjønnsbetingede lønnsforskjeller på alle nivå før forhandlingene innledes.

På bakgrunn av en tidligere henvendelse fra Likestillingsombudet, vil AAD minne om at likestillingsloven forbyr ulik avlønning pga. kjønn, jf Likestillingsloven § 5 første ledd. I utgangspunktet har menn og kvinner det samme vern mot lønnsmessig forskjellsbehandling pga. kjønn. Det er likevel rom for positiv særbehandling av det ene kjønn, hvis dette kan fremme likestilling mellom kjønnene, jf Likestillingsloven § 3 tredje ledd.

Ombudet mener at unntakshjemmelen i likestillingslovens § 3 tredje ledd ikke kan anvendes i tilfeller der kvinner fra før er lønnsmessig likestilt med mannlige kolleger.

Virksomhetene bes legge AADs tilråding til grunn for de prioriteringer som gjøres.

6. Parter

På det enkelte forhandlingssted føres de lokale forhandlinger mellom arbeidsgiver på det enkelte forhandlingssted (Kultur- og kirkedepartementet) og hovedsammen- slutningenes medlemsorganisasjoner, eventuelt underavdelinger av disse.

Den frittstående organisasjonen Norges Ingeniørorganisasjon (NITO) har inngått hovedtariffavtale med staten. NITO er part i de lokale forhandlinger som føres i det enkelte departement/virksomhet.

7. Hovedsammenslutningsmodell

AAD tilrår at arbeidsgiver, på et forberedende møte før forhandlingene innledes, avklarer med arbeidstakerorganisasjonene om det er mulig å benytte ”hovedsammenslutningsmodellen” under de lokale forhandlingene. Det er en forutsetning at modellen omfatter samtlige medlemsorganisasjoner under vedkommende hovedsammenslutning på det enkelte forhandlingssted, jf HTA pkt 2.1.

8. Virkemidler

Under de lokale forhandlingene er det kun de virkemidler som er omtalt i HTA pkt 2.3.6 som kan nyttes.

8.1 Hovedregel ved lønnsendringer

Hovedregelen er at de lønnsendringer som foretas gis på individuelt grunnlag. Lønnsendringer som knyttes til stillinger med særlige oppgaver, og som er ment å følge også fremtidige stillingsinnehavere, bør bare gjøres unntaksvis. Det må gå fram av protokollen om lønnsendring gis individuelt, slik at det senere ikke er tvil om hva partene er enige om. Dersom hovedregelen ikke følges, må det fremgå av protokollen.

Vi gjør ellers oppmerksom på at det ved krav/forslag som gjelder lønnsendring for stillinger på lønnsramme (LR) ikke er nok bare å angi lønnstrinn, her må det i tillegg angis alternativ fra og til.

8.2 Opprette og endre særavtaler

De sentrale parter er enige om at virkemidlet ”opprette og endre særavtaler” (jf HTA pkt 2.3.6 e) kan være forhandlingstema i lokale forhandlinger når

særavtalen er sagt opp for revisjon ved utløp og en av partene ensidig bringer inn dette som forhandlingstema

en av partene fremsetter krav/tilbud om opprettelse av særavtaler

det foreligger enighet mellom partene om å bringe inn endring av løpende særavtaler som forhandlingstema.

AAD gjør oppmerksom på at lokale særavtaler som er i strid med HTA er ugyldige. Det vises for øvrig til PM 10/99 og PM 16/99 om inngåelse av særavtaler m v.

8.3 Kronetillegg

Hovedtariffavtalen åpner for å bruke fast eller tidsavgrenset kronetillegg som virkemiddel i forhandlingene. Kronetillegg skal primært gis som et engangsbeløp pr 1. juni 2004, eventuelt for en tidsbegrenset periode. AAD anser dette for å være en hensiktsmessig måte å belønne oppnådde resultat og/eller en ekstraordinær arbeidsinnsats over et begrenset tidsrom.

8.4 Omgjøring av stillinger til annen stillingskode

Omgjøring av besatte stillinger til en annen stillingskode er en forhandlingssak, jf HTA pkt 2.3.6 c. Dersom partene blir enige om å endre en stilling fra en stillingskode til en annen, går dette til en navngitt arbeidstaker. Dette innebærer at tilsettingsmyndigheten ikke skal behandle endringen.

Ved omgjøring av stillingskode er det kun de koder som er nedfelt i hovedtariffavtalens gjennomgående lønnsplan, eller den enkelte etatslønnsplan, som skal benyttes. Stillingskoder på lønnsplaner for andres departementsområder kan bare benyttes etter forhåndssamtykke fra AAD.

Omgjøring av en stillingskode til en annen, kan være aktuelt dersom det har skjedd vesentlige/reelle endringer i en stillings arbeids- og/eller ansvarsoppgaver. Omgjøring av en stillingskode til en annen for å få en bedre lønnsmessig utvikling, er ikke i samsvar med HTA.

AAD minner om at omgjøring av besatte stillinger som resultat av omorganisering og ny stillingsstruktur, i hovedsak skal skje under de årlige lokale forhandlinger.

Lederstillingene i hovedtariffavtalen omfattes av forhandlingene. AAD anser det imidlertid som uheldig med utstrakt bruk av omgjøring til lederstillinger ved forhandlinger fordi det vil kunne svekke konkurransen om slike stillinger. Som hovedregel bør lederstillinger kunngjøres for å sikre den nødvendige konkurranse. Dersom noen har rettskrav på en nyopprettet stilling, vil den måtte betraktes som allerede besatt og skal ikke kunngjøres, og lønnsfastsettelsen skjer med hjemmel i pkt. 2.3.8 i HTA. Hvorvidt en arbeidstaker har rettskrav på en stilling, må vurderes konkret

i det enkelte tilfellet. En slik vurdering må gi svar på om vedkommendes arbeidsoppgaver helt eller i det vesentlige er videreført i den nyopprettede stillingen.

Se for øvrig PM 20/97 fra AAD om ”Opphevelsen av bevilgningsreglementets § 10”, og KKDs tildelingsbrev - statsbudsjettet 2004, vedrørende opprettelse og omgjøring av stillinger.

9. Fagarbeider med fagbrev

Stillingskode 1203 Fagarbeider med fagbrev er forbeholdt de stillinger der det kreves relevant fagbrev for å utføre stillingens oppgaver.

10. Uorganiserte arbeidstakere

Forhandlingene omfatter både organiserte og uorganiserte arbeidstakere. Det er arbeidsgiver som i første rekke må påse at arbeidstakere uavhengig av organisasjonstilknytning får den lønn de etter sine oppgaver og arbeidsutførelse bør ha.

11. Midlertidig tilsatte

Vikarer og midlertidig tilsatte som er tilsatt per 1. juni 2004 er formelt kandidater til opprykk. Det vil være et lønnspolitisk spørsmål hvorvidt medarbeidere med slike tilsettingsforhold skal prioriteres eller ikke.

11.1 Midlertidig tilsatte på eksternt finansierte midler

Midlertidig tilsatte tjenestemenn tilsatt for å utføre oppdrag som er eksternt finansiert, omfattes av HTA og dermed av de lokale forhandlingene (jf tjenestetvistloven § 1, 1. ledd). Nevnte stillinger skal ved innrapportering til Statens tjenestemannsregister, merkes med ”Z”.

AAD presiserer at avsetningen til de lokale forhandlingene på det enkelte forhandlingssted omfatter også denne stillingsgruppe. Avsetningen vil derimot ikke omfattes av den økte bevilgningen som lønnsreguleringen innebærer og dermed ikke den fordeling som skjer av Finansdepartementet til de ulike departementsområder. Den enkelte virksomhet må dekke merkostnader innenfor de ekstert finansierte midlene.

Stillinger som er overenskomstlønnet omfattes ikke av HTA.

12. Økonomi

Lokale forhandlinger kan finansieres fra tre kilder:

Sentralt fastsatte midler.

En økonomisk ramme på 0,9 % av lønnsmassen per dato for det enkelte forhandlingssted, jf pkt 1 (her virksomheter under KKD unntatt arkivverket, Nasjonalbiblioteket, Opplysningsvesenets fond, Kirkerådet og presteskapet).

For dette forhandlingsstedet har AAD beregnet rammen til kr 2 395 402 etter HTA pkt 2.3.3 a, jf ellers vedlagte oversikt som viser fordeling av den økonomiske rammen på de enkelte virksomheter, samt kvinneandel av lønnsmassen.

Lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere.

De sentrale avtaleparter er enige om å legge til 0,1 % av lønnsmassen for samtlige forhandlingssteder grunnet lønnsendringer ved skifte av arbeidstakere. Det er lokalt ikke anledning til å endre summen – selv om den enkelte virksomhets regnskap viser et annet tall.

Den avtalte avsetningen på 0,1 % må virksomhetene selv dekke innenfor vedtatt budsjett. AAD har beregnet beløpet til kr 266 156 etter HTA pkt 2.3.3 c.

I tillegg til den avsatte økonomiske rammen kan arbeidsgiversiden skyte inn egne midler/inntekter fra virksomheten, dersom de har budsjettmessig dekning for merkostnadene. Innskutte midler bør fortrinnsvis tilføres i de tilfeller hvor det kan påvises effektivisering/omstillingstiltak eller hvor markedshensyn gjør det nødvendig for å beholde kvalifisert arbeidskraft/nøkkelpersonell.
Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse tas før forhandlingene starter slik at samtlige parter er klar over oppgjørets totale økonomiske ramme ved forhandlingsstart. Arbeidsgiver kan ikke ensidig sette betingelser for bruk av de midler som eventuelt skytes inn, jf ellers pkt 15 Gjennomføring.

Sum 2.3.3 a og 2.3.3 c utgjør kr 2 661 558, jf vedlegget.

12.1 Fordeling av den økonomiske rammen på forhandlingsutvalg, jf pkt 2 foran

Utvalg 1 kr 1 883 675 (1 695 307 etter HTA pkt 2.3.3 a, og 188 368 etter 2.3.3 c)

Utvalg 2 kr 777 883 (700 095 etter HTA pkt 2.3.3 a, og 77 788 etter 2.3.3 c)

13. Kostnadsberegning

Avsetningen er angitt for 12 måneder og er eksklusive arbeidsgiveravgift, feriepengetillegget mv. For forhandlingene pr. 1. juni 2004 vil derfor budsjettvirkningen for 2004 utgjøre 7/12 av avsetningen.

Dersom lønnsendringer i det sentrale justeringsoppgjøret utløser sikringsbestemmelser, dekkes kostnadene av de midler som er avsatt til lokale forhandlinger pr. 1. juni 2004.

14. Framdrift

Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. desember 2004.

Rundskrivet er forelagt de berørte sentrale tjenestemannsorganisasjonene. Forhandlingene føres 18. november for utvalg 1, og 17. november for utvalg 2.

15. Gjennomføring

Lokal lønnspolitikk

Det bør med utgangspunkt i virksomhetens oppgaver, personalsituasjon og budsjett utarbeides en personalpolitikk der lønnspolitikken er innarbeidet, jf pkt 5.

Innen den frist som er fastsatt foran, fremmes forslag om lønnsendring for stillingsinnehaver eller endring av stilling, jf pkt 8.1.

Forslagene bør bygge på vurderingskriterier som er utarbeidet/forberedt for virksomhetens lokale lønnspolitikk. Dette forutsetter at partene lokalt samarbeider om forslag til løsninger innenfor en målsetting som ligger til grunn for en lokal lønnspolitikk.

Vi ber om at virksomheten, sammen med oversendelsen av forslagene til lønnsendringer, gir en kort oversikt over hva de lokale partene har blitt enige om med hensyn til avtale om en lokal lønnspolitikk.

B-tillegg

Partene (KKD og tjenestemannsorganisasjonene) ser det ønskelig at det foretas en gjennomgang av tillegg etter B-tabellen for å kunne vurdere om disse bør innpasses i hovedlønnen.

Lokale drøftinger (forberedende forhandlinger)

I virksomheter hvor det er valgt/oppnevnt lokale tillitsvalgte/representanter for de forhandlingsberettigede organisasjonene, skal krav/forslag til forhandlingene drøftes (forberedende forhandlinger) med sikte på å få fram en omforent prioritering i rekkefølge. Arbeidsgiver må påse at alle tjenestemannsorganisasjoner som har rett til å delta i de forberedende forhandlingene blir innkalt til møte, jf organisasjonenes avledede forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, jf lovens § 4 tredje ledd. Det vil si at også tillitsvalgt/representant fra tjenestemannsorganisasjon ved virksomheten som ikke er representert som arbeidstakerpart i virksomheten etter reglene Hovedavtalens § 9, men har avledet forhandlingsrett etter tjenestetvistloven, har krav på å være representert i drøftingene, dersom vedkommende har meldt fra om at han/hun er oppnevnt som representant til forhandlingene. Dette gjelder også om vedkommende er eneste medlem av sin organisasjon ved virksomheten.

Drøftingene i den enkelte virksomhet starter med et forberedende møte (HTA pkt 2.3.1) mellom partene der man gjennomgår forhandlingsgrunnlaget, forhandlingspottens størrelse, hensynet til likestilling m.v. og avtaler møteplan for gjennomføringen, inklusive frist til å fremme krav, (jf fristen som er satt for oversendelse til de sentrale parter).

Dette gjelder virksomheter under utvalg 1 med tillitsvalgte/representanter fra tjenestemannsoreganisasjonene som nevnt ovenfor, samt følgende virksomhet under utvalg 2: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider.

Egne midler

Dersom virksomhetene ønsker å skyte inn egne midler, skal arbeidsgivers avgjørelse tas før forhandlingene/drøftingene starter slik at samtlige parter er klar over oppgjørets totale økonomiske ramme ved forhandlingsstart, jf foran. Omfanget av eventuelle innskutte midler fra virksomhetene må derfor være klarlagt før gjennomføring av forberedende forhandlinger i virksomheten. Det er naturlig at virksomhetens økonomi drøftes med tjenestemannsorganisasjonene før ledelsen tar avgjørelse om det er ekstra midler å skyte inn, og evt størrelsen på ekstramidlene. Arbeidsgiver må ta kontakt med KKD om dette før drøftingene starter, jf ellers omtale foran i pkt 12 Økonomi.

Størrelsen på de midler som ønskes skutt inn skal framgå av forslagene som sendes KKD. For utvalg 1 og NDR tas dette inn i referatet fra drøftingene slik at totalsummen for de foreslåtte lønnsendringene vises der.

Referat

Det skal skrives referat fra drøftingene. Referatet må vise hva det er enighet og/eller uenighet om. Ved eventuell uenighet er det viktig at den enkelte parts standpunkt tas inn i referatet. Referatet skal ikke undertegnes, men riktigheten av referatet skal bekreftes av representantene. Samtlige tjenestemannsorganisasjoner, jf foran, har rett til å få kopi av referatet. Referatet skal vedlegges virksomhetens forslag til departementet, og sendes i kopi til berørte sentrale tjenestemannsorganisasjoner så snart det foreligger. Det er partene på forhandlingsstedet (KKD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) som avgjør om resultatet fra slike forberedende forhandlinger/drøftinger skal godkjennes.

Utvalg 2 - Bispedømmekontorene, det praktisk-teologiske seminar og Svalbard kirke For tilsatte ved disse virksomhetene skal det på tilsvarende måte som tidligere fremmes krav fra tjenestemannsorganisasjonene og administrasjonene direkte til KKD etter de retningslinjene og innen de frister som er angitt foran. Vi ser det likevel ønskelig at de lokale parter også i disse tilfellene har en gjennomgang med hensyn til partenes prioriteringer før oversendelse til departementet.

16. Tvist

Dersom det ikke oppnås enighet i forhandlingene, kan hver av partene (KKD og de sentrale tjenestemannsorganisasjonene) innen tre uker kreve at tvisten forelegges Statens lønnsutvalg (jf PM 17/97 fra AAD). Den som ønsker å bringe saken inn til slik voldgift, må innen tre uker etter at melding er gitt, levere stevning til Statens lønnsutvalg. Avtaleresultatet mellom de av partene som måtte være enige kan ikke iverksettes før kjennelse fra Statens lønnsutvalg foreligger.

17. Rapportering

AAD har bedt KKD rapportere følgende når forhandlingene er sluttført:

Beløpet som virksomhetene eventuelt skyter inn.

Kvinners andel av oppgjøret (i forhold til kvinners prosentandel av lønnsmassen).

Innarbeiding av B-tillegg i ordinær lønn etter A- tabellen.

Midler benyttet til forhandlinger på grunnlag av HTA pkt 2.3.4.

Virksomheten har benyttet Produktivitetsavtale/Effektiviseringstiltak (HTA, pkt. 2.3.5).

Virksomheten har benyttet Seniorpolitiske tiltak (HTA, pkt 5.9 og PM 19/2002). Vi ber derfor om at det oppgis hvor mange og hvilke tiltak som er nyttet.

18. Forespørsler

Eventuelle forespørsler i forbindelse med forhandlingene kan rettes til Odd Damstuen på telefon 22 24 78 33 E-post: odd.damstuen@kkd.dep.no eller på telefaks 22 24 78 16.

Med hilsen

Steinar Lien e.f.

fg ekspedisjonssjef

Odd Damstuen

underdirektør

Vedlegg