Rundskriv V-5/2004

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. mars 2004 (15.01.2004)

Til
Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V- 5/2004

2004/181 AØ OD

15.01.2004

Ajourføring av etats- og tjenestestedsregisteret i Statens Sentrale Tjenestemannsregister (SST) per 1. mars 2004

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har ansvaret for oppdatering av etats- og tjenestestedsregisteret i SST. AAD ber i sitt brev av 07.januar 2004 om at Kultur- og kirkedepartementet (KKD) sørger for innhenting av ajourførte opplysninger fra underliggende virksomheter og sender disse samlet til AAD innen 11. februar 2004.

Dette innebærer at vi må ha skriftlig tilbakemelding fra alle virksomheter innen senest 6. februar (må overholdes).

Vi viser til vedlagte rundskriv P – 1/2004 fra AAD hvor det bes om at alle virksomheter følger den punktvise instruksen i rundskrivet med hensyn til kontroll av dataene i den vedlagte utskriften fra etats- og tjenestestedsregisteret. Dette innebærer at den enkelte virksomhet må ta en gjennomgang av dataene sammen med sin lønnsmyndighet og foreta de nødvendige endringer og/eller tilføyelser.

Det er viktig at eventuelle endringer og/eller manglende opplysninger blir påført utskriften før den returneres til KKD slik at vi kan holde fristen fra AAD.

Når det gjelder etatsgruppekode, så vil KKD ta en gjennomgang av dette i forbindelse med denne registreringen, jf punkt 8 i AADs brev.

Vi vedlegger kopi av AADs rundskriv P- 1/2004 , utskrift fra etats- og tjenestestedsregisteret og kommunelisten per 1. januar 2004.

Alle virksomheter skal returnere utskriften til KKD (attestert) innen 6. februar 2004 selv om det ikke er endringer.

Med hilsen

Henning Gorholt e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør

3 vedlegg (i pdf-format)