Rundskriv V-6/B 2009 Tilskudd til istandsetting av kirkebygg - utvidet investeringsramme under rentekompensasjonsordningen for kirkebygg m.m.

Rentekompensasjonsordningen er iverksatt for å stimulere til istandsetting av kirker. Kulturhistorisk verdifulle kirker skal ha prioritet under ordningen. Det er av den utvidede investeringsrammen ikke satt av midler til nybygg eller påbygg.

Kommunene
De kirkelige fellesrådene
Menighetsrådene
Bispedømmerådene

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-6B/2009

200705766-/KiF

16.02.2009

 

Tilskudd til istandsetting av kirkebygg - utvidet investeringsramme under rentekompensasjonsordningen for kirkebygg m.m.  

 

1.      Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg

Etter Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2009, jf. Innst. S. nr. 5 (2008-2009) og forslaget under kap. 582, post 61 i St.prp. nr. 1 (2008-2009), ble investeringsrammen for rentekompensasjon for istandsetting av kirkebygg utvidet med 800 mill. kroner.

Etter Stortingets behandling av St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid, jf. Innst. S. nr. 139 (2008-2009), er investeringsrammen under ordningen utvidet med ytterligere 400 mill. kroner. Samlet utvidelse av investeringsrammen er dermed på 1,2 mrd. kroner.

I samsvar med ovenstående kan det søkes om rentekompensasjon til istandsetting av kirkebygg, utsmykning og inventar for prosjekter som ferdigstilles i løpet av 2009 eller senere. Prosjekter som er ferdigstilt i 2008 eller tidligere, og som ikke har fått tilsagn om rentekompensasjon, vil ikke være søknadsberettiget.

Rentekompensasjonsordningen er iverksatt for å stimulere til istandsetting av kirker. Kulturhistorisk verdifulle kirker skal ha prioritet under ordningen. Det er av den utvidede investeringsrammen ikke satt av midler til nybygg eller påbygg.     

Utførlig orientering om rentekompensasjonsordningen, med søknadsprosedyrer, vilkår for tilskudd m.m., er inntatt i Kultur- og kirkedepartementets rundskriv V-9B/2005 av 18. mars 2005, V-17B/2006 av 11. april 2006 og V-14B/2007 av 3. juli 2007, som vi viser til.

Rentekompensasjonsordningen for kirkebygg administreres av Den Norske Stats Husbank. Forskrift, retningslinjer og søknadsskjema finnes på www.husbanken.no.

 

2.    St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid

I St.prp. nr. 37 (2008-2009) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid ble det lagt fram en tiltakspakke for å stimulere produksjon og sysselsetting, jf. Innst. S. nr. 139 (2008-2009). I tiltakspakken inngår som nevnt en økning på ytterligere 400 mill. kroner i investeringsrammen under rentekompensasjonsordningen for kirkebygg, jf. pkt. 1 ovenfor. I proposisjonen heter det bl.a.:

”Kommunene tilføres til sammen 6,4 mrd. kroner i nye midler, hvorav 4 mrd. kroner er et engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur med full statlig finansiering. De frie inntektene økes med 2,0 mrd. kroner, hvorav 1,2 mrd. kroner i økt rammetilskudd og 0,8 mrd. kroner i økt momskompensasjon. Den resterende styrkingen av kommuneøkonomien må ses i sammenheng med flere forhold. Investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg økes med 1 mrd. kroner, fra 2 mrd. kroner til 3 mrd. kroner, mens investeringsrammen i rentekompensasjonsordningen for kirkebygg økes med 0,4 mrd. kroner, fra 0,8 mrd. kroner til 1,2 mrd. kroner.”

I omtalen av engangstilskuddet på 4 mrd. kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunal infrastruktur, fordelt med 0,8 mrd. kroner til fylkeskommunene og 3,2 mrd. til kommunene, heter det i proposisjonen bl.a.: 

”Tilskuddet skal nyttes til tiltak innen vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur, herunder bygg. Utover alminnelige vedlikeholdstiltak og innhenting av vedlikeholdsetterslep, kan tilskuddet eksempelvis nyttes til inneklima-, miljø- og energitiltak og til universell utforming av kommunale bygg.”

Vi gjør oppmerksom på at det omtalte vedlikeholdstilskuddet også kan benyttes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kirkebygg, dvs. kirker som kommunene har det økonomiske ansvaret for etter kirkeloven. Et prosjekt som finansieres med vedlikeholdstilskuddet kan ikke samtidig motta tilskudd fra rentekompensasjons-ordningen. Dersom prosjektet delvis finansieres gjennom vedlikeholdstilskuddet, vil det kunne søkes om rentekompensasjon for den resterende delen.

3.      Tilskudd fra Opplysningsvesenets fond til eldre kirker

Ved rundskriv V-14B/2007 av 3. juli 2007 orienterte departementet om etableringen av tilskuddskuddsordningen fra Opplysningsvesenets fond til istandsetting av middelalderkirker og andre automatisk fredede kirker. Tildelinger gis på bakgrunn av søknader, med søknadsfrist 1. mars hvert år. I henhold til retningslinjene fastsetter departementet den årlige rammen for tildeling i lys av fondets økonomiske situasjon til enhver tid. Det er bestemt at det for 2009 og inntil videre ikke skal gis tildelinger fra ordningen. Tidligere tilsagn om tildeling, vil gjelde uavkortet.

Til istandsettingsprosjekter for middelalderkirker og andre automatisk fredede kirker, vil det kunne søkes om rentekompensasjon på vanlig måte, jf. pkt.1 over.

Med hilsen

Jørn Hagen e.f.
avdelingsdirektør    

Ellen Ur
seniorrådgiver

Kopi:  
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Riksantikvaren
Kirkerådet
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Opplysningsvesenets fond
Kommunenes Sentralforbund