Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv V-7-2004

Virkemiddel ved omstillinger i staten - sluttvederlag og beregning av "faktisk tjenesteår i staten" (23.01.2004)

Til
Statlige virksomheter under
Kultur- og kirkedepartementet

Nr.

Vår ref

Dato

V-7/2004

2004/301 AØ OD

23.01.2004

Virkemiddel ved omstillinger i staten – sluttvederlag og beregning av ”faktisk tjenesteår i staten”

Vi viser til Arbeids- og administrasjonsdepartementets (AAD) Personalmelding nr. 15/2003 av 1. desember 2003 angående revisjon av rammebetingelsene for omstilling i statlig sektor. Som vedlegg til personalmeldingen fulgte kopi av protokoll av 13. november 2003 fra forhandlingene mellom AAD og hovedsammenslutningene angående de ulike virkemidlene. I brev av 20. januar 2004 til departementene har AAD kommet med en presisering til punkt 8 sluttvederlag i den vedlagte protokollen til rundskrivet.

Vi siterer følgende fra AADs brev:

”Det er fra flere hold reist spørsmål om hva de sentrale parter har ment med begrepet ”for hvert faktisk tjenesteår i staten”. Det gjelder særlig i forhold til ulike permisjoner med lønn.

AAD vil meddele at med begrepet ”for hvert faktisk tjenesteår i staten” i relasjon til sluttvederlagsordningen, menes den tid arbeidstakeren er i ordinært arbeid med lønn samt godkjente permisjoner med lønn.

Det utarbeides nå et nytt hefte med veiledning og retningslinjer ved personalpolitikk ved omstillingsprosesser. De ulike kommentarene til virkemidlene vil bli innarbeidet i dette heftet.”

Med hilsen

Henning Gorholt e.f. e.f.
ekspedisjonssjef

Odd Damstuen
underdirektør