Rundskriv V-8N/2009 Utnemning av biskop i Stavanger

Departementet ber adressatane stemme innan 27. april 2009. I tillegg til de nominerte kan de stemmeberettigede stemme på andre kvalifiserte personer, herunder biskoper som tidligere er utnevnt til biskop i et annet bispedømme.

Til prestar, vigsla diakonar, kateketar og kantorar i offentleg kyrkjeleg stilling i Stavanger bispedøme, prostane i dei andre bispedøma, rektorane ved dei praktisk-teologiske seminara og teologiske professorar som er medlem av Den norske kyrkja

 

 

 

Nr.

Vår ref

Dato

V-8N/2009

200805641 KIA AEL

26.02.2009

 

Utnemning av biskop i Stavanger

I samband med at det skal utnemnast ny biskop i Stavanger bispedøme, oppmodar vi Dykk om å gi stemme til dei tre personane som De reknar for mest skikka til å bli utnemnt, i prioritert rekkjefølgje. Stavanger bispedømeråd har i møte 20. februar 2009 nominert desse kandidatane:

Prost Ludvig Bjerkreim
Domprost Øystein Bjørdal
Sokneprest Erling Johan Pettersen
Prost Svein Arne Theodorsen
Generalsekretær Kjetil Aano

Kandidatane er nemnde i alfabetisk orden. Vita deira følgjer vedlagt. Bispedømerådets forslag er ikkje bindande for dei som har røysterett. Det er også høve til å røyste på biskopar i embete.

Send stemmen Dykkar som vanleg brev direkte til Kultur- og kyrkjedepartementet, Postboks 8030 Dep., 0030 Oslo så tidleg at den kan vere i departementet innan
27. april 2009. Brevet vil ikkje vera offentleg tilgjengeleg.

Med helsing

Ingrid Vad Nilsen e.f.
ekspedisjonssjef

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

 

Vedlegg i pdf-format:

Prost Ludvig Bjerkreim

Domprost Øystein Bjørdal

Sokneprest Erling Johan Pettersen

Prost Svein Arne Theodorsen

Generalsekretær Kjetil Aano