Rundskriv V-9-B/2011 Tilskudd til privateide kirkebygg

Fylkesmennene, Kirkerådet,
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn,
Norges kristne råd, Pinsebevegelsens Lederråd,
Islamsk råd Norge

Nr. Vår ref Dato
V9-B 201100822-/HMO:amb  21.3.2011

 
STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 310 POST 75 TILSKUDD TIL PRIVATEIDE
KIRKEBYGG

Med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak tas det sikte på å yte et tilskudd til privateide kirkebygg med kr 825 per kvadratmeter. Søknad om tilskudd sendes til
Kulturdepartementet innen 1. juni 2011, jf. vedlagte skjema. Tegninger må legges ved.
Ingen søknader vil bli behandlet før fristen, og svar vil bli gitt innen årsskiftet. Søknader som er mottatt etter fristen, vil ikke bli behandlet.

Vi ber alle mottakere av rundskrivet om å videreformidle rundskrivet med
vedlegg til alle registrerte trossamfunn innenfor sitt ansvarsområde.
Vi ber
videre om at fylkesmennene sender rundskrivet til alle menigheter i sitt fylke,
uavhengig av om det kunne vært forventet at menighetenes sentrale nivåer
videreformidlet dette til lokale nivåer.

Det er utarbeidet retningslinjer for tilskuddsordningen i henhold til
Økonomireglementet for staten. Retningslinjene og søknadsskjema følger vedlagt.
Søknadsskjema skal benyttes, og retningslinjene må følges ved utfylling og innsending av søknaden, jfr. særlig pkt. 6.1 om søknadens innhold.

Med hilsen

Stein Sægrov
avdelingsdirektør

Hilde Mortvedt
seniorrådgiver


Vedlegg: Retningslinjer (.pdf) og søknadsskjema (.pdf)