Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rundskriv

RUNDSKRIV FRA SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

Samferdselsdepartementet har gjort en sanering av gjeldende rundskriv. Rundskrivene som ikke er med i oversikten er å regne for opphevet.

Sist oppdatert: 02.12.2009

2009

04/2009 Rundskriv N-4/2009 - Garantisum for perioden 2010 til 2014 - Oppheving av rundskriv N-4/2004
03/2009 Rundskriv N-3/2009 om ny forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.
02/2009 Rundskriv N-2/2009 Kabotasje - retningslinjer og kontroll

 01/2009

Rundskriv N-1/2009 om endringar i yrkestransportlova og jernbaneloven (tilsette i kollektivtransporten sine rettar ved bruk av konkurranse og andre lovendringar)

2008

01/2008 Rundskriv N-1/2008 om godkjent utdanning etter Kunnskapsløftet for tildeling av løyve for person- og godstransport

2007

 

 

2006

03/2006 Rundskriv om tolkningen av delegasjon av løyvemyndighet ved fylkeskryssende ruter i forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy (yrkestransportforskriften) § 3 - kystruten Bergen - Kirkenes

02/2006

Rundskriv om tilgjengelighet på ekspressbusser

01/2006

Endringar i forskrift om yrkestransport med motorvogn eller fartøy (Yrkestransportforskriften)

2005

06/2005

Delegasjon til å gje dispensasjon frå krava til etablering i yrket som transportør – krav til økonomi og fagleg kvalifikasjon

05/2005

Godkjent løyveutdanning for tildeling av drosjeløyve - eksamensrett

04/2005

Om vilkår om tilpasning av ekspressbusser for personer med redusert bevegelighet

02/2005

Endring av forskrift om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy - ikraftsetjing og overgangsordningar

 

 

2004

 

 

02/2004

Endring i forskrift om anbud i lokal rutetransport av 26. mars 2003 nr. 400

01/2004

Samferdselsdepartementet sine rundskriv 1983 - 2003

2003

05/2003

Garantierklæring ved søknad om behovsprøvd løyve m.m.

04/2003

Nytt rundskriv om nye forskrifter til yrkestransportloven

03/2003

Nye forskrifter til yrkestransportloven

02/2003

Behovsprøving av fylkeskryssende bussruter – utvidelse av virkeområdet for rundskriv 5/2001

01/2003

Nye løyvedokument ved ikrafttredelse av yrkestransportloven

2002

06/2002

Ikraftsetting av lov 210602 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy

05/2002

Legeerklæring om unntak fra påbudet om bruk av bilbelte – medisinske grunner

04/2002

Nytt rundskriv om godkjent løyveutdanning for person- og godstransport

03/2002

Rundskriv om bruk av undertransportørar i løyvepliktig transport

2001

06/2001

Endringar i Samferdselslova §§ 5 og 7 for å lette kontroll av ulovleg transport

04/2001

Uttrekning av ansiennitet som drosjesjåfør ved fravær fra yrket

03/2001

Honnørrabattordningen. Ledsager til døvblinde. Tilleggslegitimasjonskort.

2000

03/2000

Sikkerhetsklarering/autorisering av personell tilsluttet TBO i fylkene

1997

06/1997

Retningslinjer for behandling av saker vedr. sløyfing av betjening på jernbanestasjoner

04/1997

Veiledende retningslinjer for den fylkeskommunale spesialtransporten for funksjonshemmede

 

1996

08/1996

Orientering om pågående revisjon av løyveutdanning for person- og godstransport

03/1996

Delegasjon av myndighet/forenkling av saksbehandlingsrutiner for fylkeskryssende ruter

02/1996

Honnørrabattordningen. Avrundingsregler

1995

03/1995

Rabattordninger i kollektivtransporten. EØS-avtalens bestemmelser om forbud mot.

1994

07/1994

Rabatt for å følge honnørreisende med samme kjønn

04/1994

Iverksettelse av endringer i samferdselsloven. Forskrifter om anbud m.v.

1993

04/1993

Ikrafttredelse av forskrifter om adgang til yrket i person- og godstransport. Tilpasning til ..

1990

1/1990

Regler om skoleskyss i grunnskolen. Midtskyss

1989

04/1989

Gebyr for løyver etter samferdselsloven

1987

05/1987

Vedrørende forskrifter og persontransport med motorvogn utenfor rute og godstransport…

1985

04/1985

Endringer i reglene om skoleskyss i grunnskolen.

Samferdselsdepartementets rundskriv 1945 – 1980.

1983

21/1983

Betaling for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmers reise med offentlig støttede

14/1983

Endringer av rutiner vedrørende konsesjoner i henhold til taubaneloven

10/1983

Fylkesvis samferdselsplanlegging, transportstandard og kollektiv transportplanlegging

09/1983

Fylkeskommunenes adgang til å unnta den ansvarlige daglige leder i transportbedrifter…

04/1983

Drosjeløyver. Forholdet til forskrifter om persontransport med motorvogn utenfor rute nr. 5

1982

16/1982

Særlige vilkår vedrørende materiell som nyttes på drosjeløyver. Handikaptransport.

13/1982

Begrepet ”særlige grunner” i forskrifter om persontransport med motorvogn utenfor rute

12/1982

Tilleggsberegning av engangsavgift for personbiler hvor drosjeløyver og løyver for transport..

1981

12/1981

Fastsettelse av løyvedistrikt. Fastsettelse av antall løyver. Overgangsordninger…

1980

12/1980

Loven om personregistre, oppbevaring av politiattest

1978

07/1978

Forskrifter om kontroll av utenlandsk registrerte kjøretøyers transport i Norge.

1957

02/1957

Kobling av konsesjoner